Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Sexuella trakasserier

Checklistan innehåller frågor om verksamhetens arbete för att minska riskerna för sexuella trakasserier. Den kan användas för att öka kunskapen om arbetsmiljö, sexuella trakasserier och lagkrav. Checklistan utgår från diskrimineringslagens struktur, terminologi och regler men hänvisar även till föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef eller arbetsledare tillsammans med skyddsombudet eller annan facklig företrädare. Tänk på att lag och föreskrifter inte omfattar kunder eller brukare. Om en anställd utsätts för sexuella trakasserier av kunder eller brukare är det ett arbetsmiljöproblem, men kunder eller brukare kan inte göras ansvariga inom ramen för diskrimineringslagen eller arbetsmiljölagstiftningen. För mer information och tips – klicka på ”i”-symbolen. Tillsynsmyndigheter är Diskrimineringsombudsmannen för DL och Arbetsmiljöverket för AML, SAM och OSA.