Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Måleri - Rutiner och instruktioner

Den här checklistan tar upp rutiner och instruktioner som verksamheten kan behöva upprätta. Checklistan är lämplig att användas av chef och skyddsombud vid en årlig genomgång av vilka rutiner som finns för arbetsmiljöarbetet. I checklistan efterfrågas två typer av dokument, själva rutinbeskrivningen samt så kallade redovisande dokument. Med redovisande dokument avses dokument som ett utfall av att rutinen används. Exempelvis är en dokumenterad skyddsrond på kontoret vid ett givet tillfälle ett redovisande dokument som ett utfall från rutinen över hur verksamheten genomför sina riskbedömningar.