Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Rutiner och instruktioner - Handeln

Den här checklistan tar upp rutiner och instruktioner som verksamheten kan behöva upprätta. Checklistan är lämplig att användas av chef och skyddsombud vid en årlig genomgång av vilka rutiner som finns för arbetsmiljöarbetet. Mer information om hur checklistorna kan användas finns på prevent.se/checklistor under fliken ”Jobba med checklistorna”.