Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Dagligvaruhandel

Checklistan innehåller frågor om hur lokalerna och arbetsplatserna är utformade inom dagligvaruhandeln. Den inleds med några allmänna ämnesområden för att sedan följa varans väg och några vanligt förekommande arbetsutrymmen. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid en övergripande skyddsrond. Vid mer riktade skyddsronder hänvisar vi till våra fördjupande ämneschecklistor. Mer information om hur checklistorna kan användas finns på prevent.se/checklistor under fliken ”Jobba med checklistorna”.