Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Inför rätt IT - Förbättringsarbete

Checklista för delprocessen Kontinuerligt förbättringsarbete av digitala arbetsmiljön. Med kontinuerligt förbättringsarbete avses alla sådana aktiviteter och åtgärder som återkommande behöver göras för att bibehålla och utveckla IT-systemets effektivitet, kvalitet, säkerhet, användbarhet och användarnas tillfredsställelse och god digital arbetsmiljö. För mer information och tips, klicka på ”i”-symbolen till höger.