Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Inför rätt IT - Agila utvecklingsprocesser och digital arbetsmiljö

Checklista för delprocessen IT-utveckling i agila utvecklingsprocesser. Denna checklista avser att ge råd om hur man i ett systemutvecklingsprojekt, där man arbetar enligt en agil modell, kan och bör hantera frågor om användbarhet och digitala arbetsmiljön i de arbeten där det nya systemet ska användas. Formuleringarna i checklistan utgår i första hand från de förhållanden som råder då man arbetar enligt SCRUM, men det mesta är generellt för alla agila modeller (Kanban etc). För mer information och tips, klicka på ”i”-symbolen till höger.