Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Inför rätt IT - Målbilder och mål

Checklista för delprocessen Målbilder och mål för kommande IT-utveckling. Målbilden är en konkretisering av det arbete som den planerade IT-lösningen avser att stödja. Mål är de bestående förändringar till det bättre i verksamheten som man vill tillgodogöra sig när (i detta fall) IT-systemet kommit i bruk. Mål specificeras med konkreta mätpunkter. Mätpunkterna kan vara kvantitativa eller kvalitativa, och följs genom mätningar enligt en mätplan. För mer information och tips, klicka på ”i”-symbolen till höger.