Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Privat öppenvård

Prevent har material för att hålla kortare träffar med diskussioner om arbetsmiljö.

Som en hjälp att komma igång med eller fortsätta arbetsmiljöarbetet finns material för att hålla kortare träffar med diskussioner om olika ämnen inom arbetsmiljö. Det kan vara hotfulla situationer, hur man skapar trivsel eller hur man förbättrar den fysiska arbetsmiljön. Utbildningstillfällena är anpassade för att hållas vid arbetsplatsträffar, APT.
Till utbildningsmaterialet

Arbetsmiljöarbete

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En allmän utbildning om arbetsmiljö ger den bästa grunden. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går den tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö − BAM är den mest efterfrågade.