Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Samverkan säkerställer bra arbetsmijö

Samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud är det bästa sättet att säkerställa att den fysiska, och nu även den psykosociala, arbetsmiljön på en arbetsplats är god.

Förekommer inte samverkan på en arbetsplats har varje arbetstagare rätt att kräva av sin arbetsgivare att det införs, enligt regler i arbetsmiljölagen. Skyddsombudet, eller arbetsmiljöombudet som det också kallas, är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor.

– När ett företag har fem anställda eller fler har dessa laglig rätt att ha ett skyddsombud. De har också en mängd andra rättigheter när det gäller att få vara delaktiga i frågor som påverkar arbetsmiljön, säger Martine Syrjänen Stålberg, arbetsmiljöutvecklare på Unionen.

– De anställdas påverkansmöjligheter balanseras av deras skyldigheter. De måste till exempel följa de säkerhetsföreskrifter som finns.

Vid särskilda samverkansmöten ska arbetsgivaren och arbetstagarna och/eller de sistnämndas företrädare kunna utbyta information och synpunkter. Om det finns en uppenbar fara för arbetsmiljön och arbetsgivaren inte vidtar några åtgärder kan skyddsombudet framtvinga sådana genom att involvera tillsynsmyndigheten som är Arbetsmiljöverket.

Magnus Appell är skyddsombud på Hewlett Packard Enterprise Sverige som har cirka 700 anställda.

– Här fungerar samverkan mycket bra. Vi har alltid lyckats klara av de frågor som dykt upp. Arbetsgivaren är mån om att allt går till på rätt sätt, säger han.

Företaget har fyra kontor, och varje kontor har en egen lokal skyddskommitté. De frågor som dessa inte kan lösa tas upp på den centrala skyddskommitténs månatliga möten.

– Frågorna handlar både om den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Den psykosociala fråga som vi framför allt har tagit upp med arbetsgivaren är stress, säger Magnus Appell.

Hittills har Arbetsmiljöverkets föreskrifter om samverkan varit inriktade på risker för fysisk ohälsa. Men den sista mars träder en ny föreskrift i kraft som är fokuserad på psykosocial ohälsa. 

– De psykosociala frågorna har inte varit så lätta att hantera utan klara regler, säger Magnus Appell. Med den nya föreskriften räknar vi med att det kommer bli enklare. 

– Det är mycket viktigt att exempelvis kunna fånga upp mobbningsfall på arbetsplatserna i tid. Nu är det mycket möjligt att samverkan kan bli en framkomlig väg för att lyckas med detta, säger Martine Syrjänen Stålberg.