Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

IT-branschen

IT-branschen är en bransch med många förhållandevis unga medarbetare. Många är vana vid ett flexibelt arbetsliv där arbetsmiljön inte alltid är i fokus. I branschen är kompetensförsörjningen avgörande för att kunna göra goda affärer och bygga hållbara företag.

Här hittar du ett antal artiklar samlade som beskriver olika aspekter av trivsel hos företag inom IT-branschen.

Arbetsmiljöarbete

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En utbildning ger både kunskap och inspiration. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö – BAM är den mest efterfrågade.