Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Skötsel

När maskinen underhålls och ställs om är det viktigt att:

  • huvudströmbrytaren är bruten och låst
  • skärskyddshandskar, som ger bra skydd mot skärskador, används vid hantering av vassa verktyg
  • skärande verktyg alltid transporteras och hanteras säkert, till exempel i en transportlåda.

Det är även viktigt att det finns rutiner för hur slitna eller trasiga verktygsnycklar, bultar/muttrar, anhåll, stoppklossar etc byts ut.

 

 


TÄNK PÅ!
De som sköter kontroll, reparation, ändring, service, rengöring och underhåll av maskiner/arbetsutrustning med särskilda risker ska vara särskilt utsedda och ha tillräcklig kunskap för arbetet (se Arbetsmiljöverkets föreskrifter Användning av arbetsutrustning AFS 2006:4, 15 §).

Se alltid till att maskinen är smord och underhållen enligt leverantörens bruksanvisning och företagets anvisningar. Det ska finnas rutiner för rengöring, kontroll och underhåll av maskinerna. Utförda underhållsåtgärder ska antecknas i en underhållsjournal.

Innan arbetet återupptas efter underhåll/omställning, kontrollera att:

  • maskinens nödstopp fungerar
  • inga onormala ljud hörs från maskinen
  • maskinen inte vibrerar onormalt
  • bromsarna fungerar
  • kablar och kontakter är oskadade
  • underspänningsskyddet fungerar
  • alla skydd sitter på plats.