Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Webbutbildning Maskinkörkortet

Maskinkörkortet är en webbutbildning som är framtagen för trä- och möbelindustrin. Utbildningen ökar kunskaperna både om allmänna arbetsmiljöfrågor och om säkerhet vid arbete med de maskiner som används inom branschen.

Maskinkörkortet omfattar allmänna fakta om arbetsmiljö och maskinsäkerhet samt säkerhetsföreskrifter för de farligaste maskinerna i branschen. Till utbildningen hör också ett system för genomförande av både teoretiska och praktiska prov.

Syfte med utbildningen

Utbildningens syfte är att minska antalet arbetsolyckor vid användning av maskiner inom trä- och möbelindustrin genom ökad kunskap, färdighet och medvetenhet hos såväl maskinoperatörer som övriga anställda inom branschen.

Maskinkörkortet

För att ta maskinkörkort för en viss maskin krävs:

  • ett prov för vart och ett av de tre allmänna avsnitten om arbetsmiljö (arbetsmiljöarbete, riskfaktorer, maskinsäkerhet)
  • ett teoretiskt prov för den aktuella maskinen
  • ett praktiskt prov för den aktuella maskinen.

Både de teoretiska och de praktiska proven genomförs under ledning av utsedda testledare eller lärare. De teoretiska proven är webbaserade och består av ett antal flervalsfrågor. De praktiska proven görs på skolan eller företaget under direkt ledning av utsedd testledare eller lärare.

Målgrupp

Anställda inom trä- och möbelindustrin i Sverige samt deltagare i trätekniska utbildningar.

Omfattning

Utbildningen tar olika lång tid beroende på hur man lägger upp den och hur många maskiner man vill ta körkort för. Den består i dag av tre allmänna delar om arbetsmiljö och särskilda avsnitt för olika maskintyper. Avsikten är att Maskinkörkortet ska utökas med fler maskintyper och fördjupad information i den takt resurserna tillåter. Utbildningen är framtagen i samarbete mellan Trä- och Möbelföretagen (TMF), Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch (GS) och Prevent.