Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö för gjutare

Här finns checklistor som hjälper dig att upptäcka eventuella risker i arbetsmiljön. Det finns både en allmän del och en för produktionspocessen. När riskerna är kartlagda ska de åtgärdas så att arbetet kan bli säkrare. 

Arbetsmiljöarbete

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En utbildning ger både kunskap och inspiration. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö - BAM är den mest efterfrågade.

Artiklar från Arbetsliv

Publicerad 2020-01-27 Hälsoeffekter av 3D-printing
Publicerad 2019-11-12 Svårt att få koll på kvartsdamm