Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Webbutbildning Brandfarlig vara

Logga in/Registrera dig

Många kommer i kontakt med brandfarliga och explosiva varor i sin vardag. Drivmedel till fordon, gas och lösningsmedel finns i både i dagligvaruhandeln och i fackhandeln. Det gäller att hantera varorna rätt så att de inte riskerar att orsaka eller förvärra en brand. Därför är det viktigt att du får den kunskap du behöver.

Om webbutbildningen

Utbildningen vänder sig till den som är eller ska bli föreståndare för brandfarlig vara inom handeln, det vill säga den som har fått i uppgift att se till att brandfarliga varor hanteras på ett säkert sätt. Utbildningen beräknas ta cirka 90 minuter.

Efter att ha genomgått utbildningen ska deltagaren:

  • känna till de egenskaper som gör brandfarliga varor farliga
  • känna till risker med olika tändkällor
  • ha kunskap om hantering av brandfarlig vara i handeln.

Presentation för utbildning

Det finns en presentation som kan användas som underlag för den som har ansvar för att utbilda sina medarbetare om brandfarliga varor i handeln. Presentationen innehåller den generella och teoretiska grundkunskap som varje medarbetare bör ha. Komplettera gärna med specifika och praktiska exempel från den egna verksamheten.

Presentation webbutbildning Brandfarlig vara (pptx)

Webbutbildningen och utbildningsmaterialet är framtagna av Handelsrådet Arbetsmiljö och säkerhet (HAS), Prevent och Brandskyddsföreningen tillsammans. I Handelsrådet Arbetsmiljö och säkerhet ingår representanter för Akademikerförbunden, Arbetsgivarföreningen KFO, Handelsanställdas förbund, Svensk Handel och Unionen. En referensgrupp med ämneskunniga på företag inom branschen, både arbetsgivare och fackliga representanter, har varit med och tagit fram kunskapsmål och riktlinjer. Brandskyddsföreningen har varit ämnesexpert och producerat utbildningen och presentationsmaterialet.

Till utbildningen

Relaterade länkar