Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Så beställer du säkert underhåll

Det har blivit vanligare att företag lägger ut underhållsarbete på entreprenad. Det innebär att upphandling och utformning av kontrakt har stort inflytande på arbetsmiljön. Minskning av antalet tillbud och olycksfall är naturligtvis ett gemensamt intresse för uppdragsgivare och entreprenadföretag.

Att tänka på vid inköp och upphandling
 • Ställ krav på att entreprenören har ett dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete. Begär in dokumentation – exempelvis arbetsmiljöpolicy, handlingsplaner och instruktioner för arbete med allvarliga risker.
 • Underhållspersonalen ska ha rätt kompetens i förhållande till det arbete som ska utföras, till exempel certifikat för heta arbeten och behörighet att arbeta med el.
 • Ställ krav på att personal från underhållsföretaget har säkerhetsutbildning om det finns sådan i er bransch. exempelvis SSG Entre.
 • Var tydlig när avtal och kontrakt tecknas om vilket företag som har samordningsansvar och vem som ansvarar för exempelvis tillbudsrapportering, avspärrning av arbetsområde, skyltning, instruktioner för bryt och lås samt personlig skyddsutrustning.
Att tänka på inför underhållsarbetets start
 • Utse samordningsansvarig för arbetsmiljön som tidsplanerar arbetet, ordnar allmänna skyddsanordningar på arbetsplatsen och ser till att övriga ansvarsförhållanden kring säkerheten reds ut. Den samordningsansvarige utfärdar allmänna skyddsanvisningar för arbetsplatsen.
 • Sätt upp anslag om vem som är samordningsansvarig på arbetsplatsen.
 • Informera företagets egen personal om underhållsinsatsen.
 • Se till att entreprenörens personal får ta del av lokala ordnings-, skydds- och säkerhetsregler.
 • Informera om särskilda risker på arbetsplatsen, till exempel gas, kemikalier och brandrisker.
Under och efter arbetsinsatsen
 • Genomför stickprovskontroller eller skyddsronder för att se till att lokala regler och instruktioner följs, exempelvis för bryt och lås samt avspärrning och skyltning.
 • Ta med säkerhetsaspekterna i bedömningen när entreprenörens arbete ska utvärderas.