Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Säkert underhåll

Projektering och konstruktion

Ett säkert underhåll börjar redan vid projektering och konstruktion av en anläggning eller teknisk anordning. Många av de problem som kan uppstå vid underhållsarbete beror på trånga utrymmen och olämplig placering av installationsdelar. Även val av material i installationer och monteringsmetoder kan påverka underhållet. Därför bör man ta hänsyn till underhållsarbetet redan tidigt i arbetet med planering, projektering och konstruktion. Det gäller både vid om- och nybyggnad av anläggningar samt vid inköp av maskiner och annan arbetsutrustning. Målet bör vara att underhållet ska kunna ske utan tunga lyft, ensidig belastning, påfrestande arbetsställningar, buller och skadliga föroreningar.

Planering och beställning

Många företag väljer att köpa in underhållstjänster av underleverantörer. Detta ställer krav på inköp och upphandling av underhållstjänsterna. Tänk på följande vid inköp och upphandling:

  • Arbetsmiljö- och säkerhetskrav bör finnas med som grund för valet av leverantör, till exempel genom tydliga specifikationer i förfrågningsunderlag. På så sätt kan de företag som köper tjänsterna medverka till höjd standard i säkerhetsarbetet även i underleverantörsledet.
  • Samordningsansvaret är en nyckelfråga för säkerhet i underhållsarbete som utförs av underentreprenörer. Den som ansvarar för samordning ska tidsplanera arbetet och se till att ansvaret för skyddsanordningar, avspärrningar och andra skyddsåtgärder är tydligt fördelat mellan företaget och entreprenören. Kommunikation och gemensam planering behövs för att reducera de risker som kan uppstå under pågående underhållsarbete.
Utförandet av underhållet

Underhållsarbetet blir säkert om det finns ett bra säkerhetsmedvetande, tydlig ansvarsfördelning, klara riktlinjer och system för riskbedömningar på arbetsplatsen. Fem grundläggande regler för säkert underhållsarbete är:

  • Planera underhållsarbetet och gör en riskbedömning.
  • Säkra arbetsområdet genom att hindra tillträde för obehöriga. Sätt upp varningsskyltar på utrustning som ska underhållas. Se till att elförsörjningen är avstängd och att maskiner är säkert stoppade.
  • Använd rätt verktyg och utrustning för arbetsuppgifterna. Glöm inte personlig skyddsutrustning.
  • Arbeta enligt plan. Regler och riktlinjer för arbetet ska följas, även under tidspress.
  • Avsluta underhållsprocessen med kontroller för att säkerställa att arbetet är slutfört och att det som skulle underhållas är i säkert skick.