Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Risker med bristande underhåll

Om underhållet brister kan det leda till

 • plötsliga stopp eller svårigheter att manövrera fordon, maskiner och annan arbetsutrustning
 • läckor och spill
 • att material eller infästningar brister och föremål faller ner eller slungas ut
 • att säkerhetskritisk utrustning slutar att fungera, till exempel ventilation, larm och skyddsutrustning
 • ökad risk för fall-, halk- och snubbelolyckor på grund av halka och skadade underlag på golv, trappor och ramper.

I värsta fall kan brister i underhållet leda till storskaliga katastrofer med skadliga följder för människor och miljö. Inspektioner, kontroller och regelbundet underhåll görs för att säkerställa att försämringar upptäcks och åtgärdas i tid.

Risker för omgivningen

Oavsett om underhållet sköts av operatörer eller särskild underhållspersonal – inhyrd eller företagets egen – kan det skapa nya risker för omgivningen under den tid det pågår. Dessa risker får inte glömmas bort i riskbedömningen. Det kan till exempel gälla

 • transporter av verktyg och material till och från det som ska underhållas
 • fallrisker på grund av att hål tas upp i väggar, golv och tak utan att tillräckliga avspärrningar eller skyddsräcken sätts upp
 • damm, kemikalier eller hälsoskadliga föroreningar kan spridas
 • otillräcklig skyltning och avspärrning kan leda till att obehöriga kommer åt maskiner och annan utrustning under pågående underhållsarbete
 • material och verktyg som placeras utanför avspärrat område
 • oplanerade elavbrott och elfel
 • oklarheter om underhållsarbetet är avslutat, till exempel om det avbryts och underhållspersonalen inte är kvar på arbetsplatsen
 • otillräckliga kontroller efter avslutat underhållsarbete.