Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Underhåll och säkerhet

Se filmen på Youtube

All produktion är beroende av ett fungerande underhåll. Begreppet kan ha olika innehåll i olika branscher. Vanligtvis omfattas uppgifter som inspektion, provning, mätning, felsökning, ersättning av delar, justering, reparation, skötsel, service, smörjning och rengöring.

Underhållet syftar till att minska störningar och avbrott i produktionen men också för att produktionen och tekniska anordningar ska vara säkra för personalen. Samtidigt finns särskilda risker vid själva underhållsarbetet eftersom arbetet avviker från den normala driften och att skyddsanordningar och säkra barriärer ofta bryts.

Underhållsarbete förekommer i alla delar av näringslivet och i många yrken. Det är därför svårt att få fram uppgifter om hur många som arbetar med underhåll och om de olyckor som inträffar vid underhållsarbete. Även om bilden inte är fullständig så visar:

  • Europeisk statistik att 15–20 procent av alla arbetsolyckor och 10–15 procent av alla dödsolyckor är relaterade till underhållsarbete.
  • Arbetsmiljöverkets granskning av allvarliga olyckor som inträffat med stationära maskiner att de flesta olyckorna inträffat vid driftsstörning, rengöring och underhåll. Granskning genomfördes inför kampanjen Säkra stopp.

Ett planerat, förebyggande underhåll är helt avgörande för att undanröja faror och hantera risker på arbetsplatsen. I jämförelse med en oplanerad driftsstörning kan ett planerat underhåll genomföras under kontrollerade förhållanden och utan tidspress. Oplanerade driftsstörningar skapar stressade situationer vilket kan leda till att säkerheten försummas med ökad risk för olyckor som följd.