Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

4 Standardisera

Diskutera arbetssätten för att behålla ordningen och för att få städningen och det löpande underhållet att fungera. När alla är överens har arbetslaget hittat en standard. Med väl utvecklade standarder finns det tid och resurser att fokusera på att förbättra arbetsplatsen och standarderna ytterligare.

Hur
 • Fördela ansvarsområden och förmedla tydligt vem som ska göra vad.
 • Beskriv när, var och hur någon ska göra något = arbetssätten.
 • Ta fram standarder för respektive arbetsområde.
 • Checklistor och fotografier är en bra hjälp för att kunna följa standarden.
 • Ta fram en plan för hur 5S-arbetet ska följas upp och utvecklas.
 • Tänk igenom så att standarden skapar förutsättningar för en säker arbetsplats.

På kontoret
 • Standarder ska finnas för dokument- och e-posthantering.
 • Ha en tydlig beskrivning för hur utrensning och arkivering ska ske.
 • Ta fram gemensamma dokumentmallar som alla bör använda.
 • Ha en standard för mappar på servrar och datorer.
 • Skapa visuella standarder där fotografier visar hur normalläget ser ut.

Varför
 • Alla måste veta vad som förväntas av dem.
 • Alla måste veta vad som ska göras för att behålla en välorganiserad och effektiv arbetsplats.
 • Alla måste våga ifrågasätta dagens arbetssätt för att standarden ska kunna utvecklas och bli bättre.