Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

1 Sortera

Börja med att välja ut ett avgränsat område, till exempel en enskild arbetsstation. Samla hela arbetslaget och diskutera vad som verkligen behövs för att sköta det dagliga arbetet. Saker som används varje dag ska vara kvar. De som används ibland placeras lättillgängligt men utanför arbetsstationen.

Hur
 • Skapa en yta utanför arbetsplatsen.
 • Flytta alla saker dit.
 • Sortera föremålen i högar. Märk alla föremål med små lappar med tre färger, till exempel:
  – Grön = det här behövs (nödvändigt).
  – Gul = behövs verkligen det här (osäkert)?
  – Röd = släng eller till förråd (onödigt).
 • Gå igenom allt som är märkt med gult, osäkert, tills det inte finns något gulmarkerat kvar.
 • Markera och åtgärda särskilt utrustning som är defekt, olämplig eller medför säkerhetsrisker.
 • Se även till att åtgärda övriga risker och brister i arbetsmiljön.
 • Ge alla kunskap och träning i hur arbetet med 5S ska ske och varför företaget vill arbeta med metoden.
 • Det är viktigt att all personal inom ansvarsområdet är delaktig och överens.

Speciellt för kontoret
 • Sortera bort allt onödigt. Ha bara den skrivbordsutrustning som används framme.
 • Se till att skrivbordsutrustningen är hel och ren.
 • Se till att dator och program är anpassade och uppdaterade för arbetet.
 • Rensa bort och sortera in dokument i en lämplig mappstruktur.

Varför
 • Att slippa leta efter material och verktyg sparar tid.
 • Att rensa ut material och verktyg som tar plats sparar pengar och ger effektivare ytor.
 • Att ta bort material och verktyg som är i vägen minskar skaderiskerna.