Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

5 Skapa vana

Fortsätt med den dagliga städningen, men för att komma vidare behövs det också ständiga förbättringar. Uppmuntra till det. Ledningen måste till exempel avsätta resurser i form av tid och pengar.

Hur
 • Följ överenskomna regler och standarder.
 • Avsätt tid för att arbeta med 5S, till exempel fem minuter varje dag, en timme i veckan, en till fyra heldagar i månaden inklusive utvärderingar.
 • Skaffa inspiration och kunskap genom att anordna seminarier med utomstående experter och studiebesök på andra företag.
 • Ha ansvariga som uppdaterar rutiner och standarder.
 • Håll hårt på standarden men var öppen för förbättringar.
 • Gör regelbundna uppföljningar.
 • Håll regelbundna utvärderingsmöten för att förbättra rutiner och standarder.
 • Genomför regelbundet revisioner av 5S-arbetet. Avdelningschefen ska granska resultatet tillsammans med arbetslaget och rapportera resultatet.
 • Uppdatera informationen på anslagstavlor så att den är korrekt.
 • Arbetet med 5S måste vara ett ledningsbeslut och drivas aktivt av ledningen.
 • Avsätt resurser, till exempel en viss summa pengar per arbetslag och år.

På kontoret
 • Alla måste vara engagerade i 5S-arbetet.
 • Ledningen måste ha en klar och tydlig policy för hur 5S-arbetet ska fungera även på kontoret.

Varför
 • Gemensamma rutiner underlättar när alla tillsammans ska upprätthålla en god arbetsmiljö och hög effektivitet.