Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

5S och arbetsmiljö

Arbetsmiljön kan förbättras med hjälp av metoden 5S som ingår som en del i den japanska produktionsfilosofin lean production. De fem s:en – sortera, systematisera, städa, standardisera samt skapa vana – beskriver hur ett företag systematiskt kan åstadkomma och upprätthålla ordning och reda. Metoden leder till tidsbesparing, ökad effektivitet och samverkan samt säkrare arbetsmiljö.

Begreppet lean är en ledstjärna för industrins utveckling. Det handlar om ett sätt att tänka. Lean kan definieras som effektivisering med fokus på att eliminera slöseri (att bara arbeta med aktiviteter som skapar värde för kunden), respekt för individen (en strävan att skapa delaktighet och engagemang hos alla i verksamheten) samt ständiga och systematiska förbättringar. 

Ledningens engagemang a och o

Att arbeta med 5S är mycket mer än att bara städa. Det är en väg till ständiga förbättringar och ett sätt att skapa standardiserade arbetssätt. För att nå resultat behöver ledningen vara engagerad, aktiv, tålmodig och ge sitt stöd i det kontinuerliga arbetet. Ledningen måste sätta upp tydliga mål för både verkstaden och kontoret.

Metoden och målen ska vara väl förankrade i hela organisationen. Alla bör vara delaktiga och arbetet sker i samverkan mellan arbetstagare, arbetsledare och ledning. Använd gärna befintliga samverkansgrupper, till exempel skyddskommittén, för att komma igång.

Arbetet kräver också resurser i form av tid, pengar och stöd från avdelningar som underhåll, produktionsteknik och kvalitet.

Fler vinster

Det centrala i 5S systematiska förbättringsarbete är att aktivt söka orsaker till störningar och att försöka åtgärda grundproblemen. Ett tillvägagångssätt som i hög grad påminner om de riskbedömningar som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Genom att komma igång med 5S har ett systematiskt arbetsmiljöarbete påbörjats. Steget är sedan lätt att ta för att uppfylla kraven i arbetsmiljölagen och gällande föreskrifter om det systematiska arbetsmiljöarbetet.