Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Verksamhetsutveckling och arbetsmiljö

Att utveckla arbetsmiljön är att utveckla verksamheten. Friska, kompetenta och motiverade medarbetare i en väl fungerande organisation har en positiv inverkan på produktivitet och kvalitet i ett företags produktion och på bemötandet av kunder. I slutändan genererar det vinster som är en förutsättning för fortsatta investeringar i verksamheten.

Ett sätt att utveckla verksamheten är att definiera och förbättra processerna i verksamheten. I bästa fall ingår arbetsmiljöfrågorna och det systematiska arbetsmiljöarbetet som ett naturligt inslag. Det kan handla om såväl det dagliga arbetet som i det övergripande ledningsarbetet.

Det dagliga arbetet  exempel:

  • Arbetsmiljöfrågorna läggs med på personal- eller avdelningsmötets dagordning.
  • I en verksamhet finns ofta process- och systemstöd för avvikelser i produktion och kundreklamationer. Avvikelser och tillbud i arbetsmiljön kan med fördel hanteras i samma system.
  • Många företag har processer för ett ständigt förbättringsarbete avseende kvalitet och produktivitet. Här kan även arbetsmiljöfrågorna lyftas fram och arbetas in i redan befintliga processer. Se till exempel 5S och arbetsmiljö.

Det övergripande ledningsarbetet – exempel:

  • Arbetsmiljöpolicyn utarbetas, revideras och harmoniseras med hänsyn till företagets vision och överordnade verksamhetsmål.
  • Nyckeltal för arbetsmiljön som tydliggör verksamhetens mål, uppföljning och utvärdering av arbetsmiljön. 
  • Resultaten av verksamhetens systematiska riskhantering och kostnaderna för åtgärderna samordnas med företagets budgetarbete.