Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Så utför du säkert underhåll

För att underhållsarbete ska kunna utföras på ett säkert sätt krävs ett bra samspel mellan kund och leverantör. Vissa risker kan vara inbyggda i arbetsmiljön, till exempel om underhållsarbete måste utföras i trånga utrymmen. Andra risker kan reduceras genom en bra dialog med kunden.

Samordningsansvar

När flera företag finns samtidigt på en arbetsplats ska en samordningsansvarig utses. Denna person arbetar för att samarbetet mellan olika företag sker på ett säkert sätt men tar inte över arbetsgivarens ansvar.

Den samordningsansvarige ansvarar för att tidsplanera arbetet, ordnar allmänna skyddsanordningar på arbetsplatsen och ser till att övriga ansvarsförhållanden kring säkerheten reds ut. Den samordningsansvarige kan utfärda allmänna anvisningar och skyddsregler för arbetsplatsen, och dessa måste då följas av alla entreprenörer.

Anslag om vem som är samordningsansvarig ska vara uppsatt på arbetsplatsen.

Arbetsgivarens ansvar

Varje arbetsgivare ansvarar för sina anställdas arbetsmiljö och säkerhet. Det innebär att din arbetsgivare ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, undersöka arbetsmiljön på det företag där entreprenadarbetet ska utföras, göra en riskbedömning och se till att du kan utföra arbetet på ett säkert sätt. Om ingen annan överenskommelse har gjorts är det din arbetsgivare som ska se till att du har rätt personlig skyddsutrustning för arbetsuppgifterna.

Kraven på undersökning och riskbedömning varierar beroende på om uppdraget är kortvarigt och rutinartat eller större och mer komplext.

Här följer några tips för att du som leverantör och utförare ska kunna arbeta säkrare med underhåll.

Planera för säkert arbete

 • Ta reda på vilken kompetens som krävs för att utföra underhållsarbetet, till exempel centifikat och behörigheter.
 • Planera arbetet så att rätt verktyg och rätt personlig skyddsutrustning används.
 • Se till att det tydligt framgår av avtal och kontrakt vilket företag som har samordningsansvar för arbetsmiljöarbetet. Det ska klart framgå vem som ansvarar för vad, när det gäller exempelvis tillbudsrapportering, avspärrning av arbetsområde, skyltning, instruktioner för bryt och lås samt personlig skyddsutrustning.
 • Ta reda på så mycket som möjligt i förväg om arbetsmiljön på arbetsplatsen, till exempel risker i arbetsmiljön och lokala skyddsregler.

Ute på arbetsplatsen

 • Planera ditt arbete och gör en egen riskbedömning.
 • Kontrollera att arbetsområdet är avstängt för obehöriga och sätt upp varningsskyltar.
 • Följ instruktioner för bryt och lås innan arbetet påbörjas.
 • Säkerhetsregler ska alltid följas även om arbetet sker under tidspress.
 • Avsluta underhållsprocessen med kontroller för att säkerställa att arbetet är slutfört och att det som skulle underhållas är i säkert skick.
 • Om det finns brister i säkerheten, ge företaget återkoppling, till exempel om fallskydd eller lyftanordningar som behövts för arbetet saknats.

Så beställer du säkert underhåll

Det har blivit vanligare att företag lägger ut underhållsarbete på entreprenad. Det innebär att upphandling och utformning av kontrakt har stort inflytande på arbetsmiljön. Minskning av antalet tillbud och olycksfall är naturligtvis ett gemensamt intresse för uppdragsgivare och entreprenadföretag.

Att tänka på vid inköp och upphandling

 • Ställ krav på att entreprenören har ett dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete. Begär in dokumentation – exempelvis arbetsmiljöpolicy, handlingsplaner och instruktioner för arbete med allvarliga risker.
 • Underhållspersonalen ska ha rätt kompetens i förhållande till det arbete som ska utföras, till exempel certifikat för heta arbeten och behörighet att arbeta med el.
 • Ställ krav på att personal från underhållsföretaget har säkerhetsutbildning om det finns sådan i er bransch. exempelvis SSG Entre.
 • Var tydlig när avtal och kontrakt tecknas om vilket företag som har samordningsansvar och vem som ansvarar för exempelvis tillbudsrapportering, avspärrning av arbetsområde, skyltning, instruktioner för bryt och lås samt personlig skyddsutrustning.

Att tänka på inför underhållsarbetets start

 • Utse samordningsansvarig för arbetsmiljön som tidsplanerar arbetet, ordnar allmänna skyddsanordningar på arbetsplatsen och ser till att övriga ansvarsförhållanden kring säkerheten reds ut. Den samordningsansvarige utfärdar allmänna skyddsanvisningar för arbetsplatsen.
 • Sätt upp anslag om vem som är samordningsansvarig på arbetsplatsen.
 • Informera företagets egen personal om underhållsinsatsen.
 • Se till att entreprenörens personal får ta del av lokala ordnings-, skydds- och säkerhetsregler.
 • Informera om särskilda risker på arbetsplatsen, till exempel gas, kemikalier och brandrisker.

Under och efter arbetsinsatsen

 • Genomför stickprovskontroller eller skyddsronder för att se till att lokala regler och instruktioner följs, exempelvis för bryt och lås samt avspärrning och skyltning.
 • Ta med säkerhetsaspekterna i bedömningen när entreprenörens arbete ska utvärderas.