Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Underhåll och säkerhet

All produktion är beroende av ett fungerande underhåll. Begreppet kan ha olika innehåll i olika branscher. Vanligtvis omfattas uppgifter som inspektion, provning, mätning, felsökning, ersättning av delar, justering, reparation, skötsel, service, smörjning och rengöring.

Underhållet syftar till att minska störningar och avbrott i produktionen men också för att produktionen och tekniska anordningar ska vara säkra för personalen. Samtidigt finns särskilda risker vid själva underhållsarbetet eftersom arbetet avviker från den normala driften och att skyddsanordningar och säkra barriärer ofta bryts.

Ett planerat, förebyggande underhåll är helt avgörande för att undanröja faror och hantera risker på arbetsplatsen. I jämförelse med en oplanerad driftsstörning kan ett planerat underhåll genomföras under kontrollerade förhållanden och utan tidspress. Oplanerade driftsstörningar skapar stressade situationer vilket kan leda till att säkerheten försummas med ökad risk för olyckor som följd.

Projektering och konstruktion

Ett säkert underhåll börjar redan vid projektering och konstruktion av en anläggning eller teknisk anordning. Många av de problem som kan uppstå vid underhållsarbete beror på trånga utrymmen och olämplig placering av installationsdelar. Även val av material i installationer och monteringsmetoder kan påverka underhållet. Därför bör man ta hänsyn till underhållsarbetet redan tidigt i arbetet med planering, projektering och konstruktion. Det gäller både vid om- och nybyggnad av anläggningar samt vid inköp av maskiner och annan arbetsutrustning. Målet bör vara att underhållet ska kunna ske utan tunga lyft, ensidig belastning, påfrestande arbetsställningar, buller och skadliga föroreningar.

Planering och beställning

Många företag väljer att köpa in underhållstjänster av underleverantörer. Detta ställer krav på inköp och upphandling av underhållstjänsterna. Tänk på följande vid inköp och upphandling:

 • Arbetsmiljö- och säkerhetskrav bör finnas med som grund för valet av leverantör, till exempel genom tydliga specifikationer i förfrågningsunderlag. På så sätt kan de företag som köper tjänsterna medverka till höjd standard i säkerhetsarbetet även i underleverantörsledet.
 • Samordningsansvaret är en nyckelfråga för säkerhet i underhållsarbete som utförs av underentreprenörer. Den som ansvarar för samordning ska tidsplanera arbetet och se till att ansvaret för skyddsanordningar, avspärrningar och andra skyddsåtgärder är tydligt fördelat mellan företaget och entreprenören. Kommunikation och gemensam planering behövs för att reducera de risker som kan uppstå under pågående underhållsarbete.
Utförandet av underhållet

Underhållsarbetet blir säkert om det finns ett bra säkerhetsmedvetande, tydlig ansvarsfördelning, klara riktlinjer och system för riskbedömningar på arbetsplatsen. Fem grundläggande regler för säkert underhållsarbete är:

 • Planera underhållsarbetet och gör en riskbedömning.
 • Säkra arbetsområdet genom att hindra tillträde för obehöriga. Sätt upp varningsskyltar på utrustning som ska underhållas. Se till att elförsörjningen är avstängd och att maskiner är säkert stoppade.
 • Använd rätt verktyg och utrustning för arbetsuppgifterna. Glöm inte personlig skyddsutrustning.
 • Arbeta enligt plan. Regler och riktlinjer för arbetet ska följas, även under tidspress.
 • Avsluta underhållsprocessen med kontroller för att säkerställa att arbetet är slutfört och att det som skulle underhållas är i säkert skick.

Risker med bristande underhåll

Om underhållet brister kan det leda till:

 • plötsliga stopp eller svårigheter att manövrera fordon, maskiner och annan arbetsutrustning
 • läckor och spill
 • att material eller infästningar brister och föremål faller ner eller slungas ut
 • att säkerhetskritisk utrustning slutar att fungera, till exempel ventilation, larm och skyddsutrustning
 • ökad risk för fall-, halk- och snubbelolyckor på grund av halka och skadade underlag på golv, trappor och ramper.

I värsta fall kan brister i underhållet leda till storskaliga katastrofer med skadliga följder för människor och miljö. Inspektioner, kontroller och regelbundet underhåll görs för att säkerställa att försämringar upptäcks och åtgärdas i tid.

Risker för omgivningen

Oavsett om underhållet sköts av operatörer eller särskild underhållspersonal – inhyrd eller företagets egen – kan det skapa nya risker för omgivningen under den tid det pågår. Dessa risker får inte glömmas bort i riskbedömningen. Det kan till exempel gälla

 • transporter av verktyg och material till och från det som ska underhållas
 • fallrisker på grund av att hål tas upp i väggar, golv och tak utan att tillräckliga avspärrningar eller skyddsräcken sätts upp
 • damm, kemikalier eller hälsoskadliga föroreningar kan spridas
 • otillräcklig skyltning och avspärrning kan leda till att obehöriga kommer åt maskiner och annan utrustning under pågående underhållsarbete
 • material och verktyg som placeras utanför avspärrat område
 • oplanerade elavbrott och elfel
 • oklarheter om underhållsarbetet är avslutat, till exempel om det avbryts och underhållspersonalen inte är kvar på arbetsplatsen
 • otillräckliga kontroller efter avslutat underhållsarbete.