Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Vad gör ett skyddsombud?

Chef och skyddsombud diskuterar hur de kan göra för att förbättra arbetsmiljön.

Skyddsombud ska utses på arbetsplatser med minst fem anställda. De fungerar som arbetstagarnas representant i arbetsmiljöfrågor både för ordinarie och inhyrd personal. Skyddsombud är den benämning som används i arbetsmiljölagen, men det går lika bra att kalla det arbetsmiljöombud.

Utse skyddsombud

Skyddsombud utses av den fackliga organisation som har kollektivavtal med arbetsgivaren. Finns ingen sådan organisation kan arbetstagarna själva välja skyddsombud. Ofta utser de fackliga organisationerna även regionala skyddsombud. Studerandeskyddsombud utses av de studerande. För mer information, se länk till Arbetsmiljöverket i faktarutan nedan.

Uppdraget

Skyddsombud ska verka för en bra arbetsmiljö, bevaka arbetsmiljön både när det gäller trivsel och fysiska risker och bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen. Skyddsombud har rätt till den ledighet som behövs för uppdraget med bibehållen lön. Skyddsombud ska få möjlighet att ta del av sådant som rör arbetsmiljön, delta i utbildningar och har rätt att vara med när man ändrar om eller planerar nya lokaler. Uppdraget handlar också om att försöka skapa ett bra samarbetsklimat mellan arbetsgivare och arbetstagare så att arbetsmiljöfrågorna kan få en framträdande plats. I boken Chefens och skyddsombudets och roll kan man läsa mer om uppdraget och om grunderna i arbetsmiljöarbetet.

Utbildning

Arbetsgivaren och facket har ett gemensamt ansvar för att det nya skyddsombudet får den utbildning som behövs för att klara sitt uppdrag. Den grundutbildning i arbetsmiljö som både arbetsgivare och fackförbund har enats om och står bakom är Bättre arbetsmiljö – BAM. Den har tagits fram av båda parter tillsammans. Utbildningen ger grundläggande kunskap om lagar och regler om arbetsmiljö och ger förutsättningar att arbeta med både fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen.

Huvudskyddsombud

På större arbetsplatser kan fler än ett skyddsombud utses och i så fall ska ett av dessa utses till huvudskyddsombud. Om det finns en skyddskommitté har huvudskyddsombudet i regel en plats i den.

Skyddskommitté

I skyddskommittén ska arbetsgivarens och arbetstagarnas representanter komma överens om de stora dragen i arbetsmiljöarbetet. Det handlar om övergripande och principiella frågor.

Begäran om arbetsmiljöåtgärder (6:6A) och skyddsstopp

Om skyddsombudet upptäcker arbetsmiljörisker ska hen prata med arbetsgivaren och be att riskerna rättas till. Åtgärdas inte riskerna har skyddsombudet rätt att begära arbetsmiljöåtgärder (enligt arbetsmiljölagen 6 kap 6 a§).

Om arbetsmiljön är sådan att det är fara för arbetstagares liv kan skyddsombudet bestämma att arbetet ska avbrytas. Det kallas skyddsombudsstopp eller skyddsstopp och gäller tills Arbetsmiljöverket har tagit ställning i frågan. Studerandeskyddsombud har inte rätt att stoppa arbetet.

För dig som skyddsombud

Artiklar från Arbetsliv

Publicerad 2019-10-23 Årsklocka för arbetsmiljön
Publicerad 2019-03-28 Med känsla för djur och människor
Publicerad 2018-10-24 Grävande skyddsombud