Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Roller i arbetsmiljöarbetet

Vem ska göra vad i arbetsmiljöarbetet? Och vem har ansvaret för att alla är säkra och mår bra?

Arbetsmiljölagstiftningen riktar sig i huvudsak till arbetsgivaren, som har ansvar för att förebygga ohälsa och olycksfall och skapa en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren har också det straffrättsliga ansvaret och är den som ska ställas till svars om något brister. Men det ligger också ett ansvar på arbetstagaren att följa lagar och regler och aktivt medverka till att arbetsmiljön blir bra.

I arbetsmiljölagen finns regler om ansvar, roller och medverkan i arbetsmiljöarbetet. Men det räcker inte med regler för att skapa ett brett engagemang för arbetsmiljön. I Sverige finns en lång tradition av samverkan och samarbete. Den traditionen bygger på insikten att alla vinner på en god arbetsmiljö.

Bra arbetsmiljö ger färre arbetsskador och frånvaro och gör att personalomsättningen minskar. Därför är en god arbetsmiljö viktig både för arbetsgivare och arbetstagare.

Roller i arbetsmiljöarbetet

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetstagarna inte utsätts för ohälsa eller olycksfall. Alla arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Chefens främsta uppgift är att leda och fördela arbetet så att medarbetarna kan utföra de uppgifter som krävs för att nå verksamhetens mål. 

Elever och studerande kan, från årskurs sju, utse elevskyddsombud. Studerandeskyddsombud kan utses för dem som studerar vid universitet och högskolor.

Medarbetare har ett personligt ansvar för hälsa och säkerhet i det dagliga arbetet. För att kunna ta detta ansvar så har alla på en arbetsplats rätt till information och kunskap om sin arbetsmiljö.

Skyddsombud eller arbetsmiljöombud ska utses på arbetsplatser med minst fem anställda. De fungerar som arbetstagarnas representant i arbetsmiljöfrågor. Skyddsombudet ska verka för en bra arbetsmiljö och bevaka arbetsmiljön och att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen. 

Artiklar från Arbetsliv