Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Föreskrifter om arbetsmiljö

För att veta vad reglerna i arbetsmiljölagen innebär i praktiken måste man gå vidare till de mer detaljerade föreskrifter och allmänna råd som Arbetsmiljöverket har gett ut. Föreskrifterna förkortas AFS som betyder Arbetsmiljöverkets författningssamling. De numreras i den ordning de beslutas av Arbetsmiljöverket.

Det finns olika typer av regler från Arbetsmiljöverket som har olika juridiska följdverkningar:

  • Direkt straffsanktionerade föreskrifter. Påföljden kan bli böter.
  • Inte direkt straffbelagda föreskrifter. Utifrån dessa kan Arbetsmiljöverket meddela förbud eller föreläggande med eller utan vite. Påföljden för brott mot förbud eller föreläggande som inte förenats med vite kan bli böter eller fängelse.
  • Ett 40-tal bestämmelser med sanktionsavgift. Påföljden kan bli att betala en administrativ avgift om man bryter mot en sådan bestämmelse.
  • Allmänna råd. Råden ger en vägledning till hur föreskrifterna bör tolkas.
Exempel på direkt straffsanktionerade regler:
  • att lämna oriktiga uppgifter till tillsynsmyndighet
  • att utan giltigt skäl ta bort skyddsutrustning
  • att inte anmäla allvarligt tillbud/olycka till Arbetsmiljöverket
  • att anlita minderåriga till riskfylld arbetsuppgift.

Lagar och regler om arbetsmiljö

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) 
Arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166) 

Artiklar från Arbetsliv