Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljöutbildning – en lönsam affär för Din bil

Dialogen mellan chefer och skyddsombud har förbättrats, en ny syn på arbetsmiljö och en tydligare gemensam riktning framåt. Det är resultatet av den arbetsmiljöutbildning som företaget Din Bil satsat på.

Under hösten 2018 inledde bilföretaget Din Bil en storsatsning inom arbetsmiljö när 200 chefer och skyddsombud fick gå Prevents grundutbildning Bättre arbetsmiljö – BAM samt påbyggnadsutbildningen Arbetsmiljö för chefer. En av anledningarna var den ojämna kompetensen inom området där vissa fått utbildning och andra inte. Att anlita Prevent som utbildare var ett sätt att få enhetlighet och kvalitetssäkring av arbetsmiljökompetensen. Så, hur har det gått?

Din Bil upplever att dialogen mellan chefer och skyddsombud har förbättrats efter utbildningssatsningen och att man har fått en bättre förståelse för varandras ansvar. Dessutom finns det nu en tydlig gemensam riktning framåt. Satsningen har inneburit att man pratar mer om arbetsmiljön än tidigare, vilket har gjort frågan mer närvarande.

 – Cheferna är ivriga att jobba med arbetsmiljön och använda sin utbildning. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har kommit igång, och jag har behöver inte påkalla uppmärksamhet för arbetsmiljöarbetet utan cheferna har en egen plan, säger Carl-Magnus Lindström, huvudskyddsombud på Din Bil.

– Tidigare sågs arbetsmiljöarbetet som ett nödvändigt ont, men nu ser vi ser det mer som en konkurrensfördel vid rekrytering av nya medarbetare, säger Diana Grundström, arbetsmiljösamordnare på Din Bil.

Nytt engagemang i arbetsmiljön

Diana Grundström säger att många chefer och medarbetare har börjat uppmärksamma risker i arbetet på ett helt annat sätt än tidigare,

– Arbetsmiljöarbete är inte längre en funktion, utan alla engagerar sig i sin egen arbetsmiljö. Så var det inte för två år sedan, säger hon.

Det har resulterat i bättre arbetsmiljö, och framför allt ett bättre arbetsmiljöarbete – vilket i sin tur kommer att leda till ännu bättre arbetsmiljö framöver.

– Vi mäter effekterna i sjukfrånvaro, och vi ser att långtidssjukfrånvaron har gått ner. Den största positiva effekten är en bättre dialog mellan skyddsombud och ledning, säger Din Bils kvalitetschef, Peter Steiner.

Din Bil följer upp resultatet med medarbetarna, och får ofta höra att de som gått utbildningen känner ett större ägandeskap över arbetsmiljöfrågorna. Både chefer och skyddsombud tycker att utbildningen har varit mycket bra och givande, och många har fått en ny syn på arbetsmiljö, som inte längre ses som tråkigt och påtvingat.

Råd till andra företag som vill satsa på arbetsmiljön

Din Bil ser arbetsmiljöutbildning som en investering snarare än en kostnad. Satsningen resulterar inte bara i bättre arbetsmiljö för de anställda utan är också en konkurrensfördel på marknaden.

– Mitt bästa tips till företag som vill ha en bättre arbetsmiljö är att ta kommandot över arbetsmiljön. Visa personalen att ni är intresserade och vill förbättra arbetsmiljön, till exempel genom en arbetsmiljöutbildning, säger Carl-Magnus Lindström.

För några år sedan var det populärt bland företag att satsa mycket på miljön. Det är fortfarande mycket viktigt, men Diana Grundström ser samtidigt att framför allt yngre medarbetare ser arbetsmiljön som en viktig faktor för att de ska känna att de utvecklas och trivs.

– Jag tror att om man vill vara konkurrenskraftig i framtiden kommer mycket handla om just arbetsmiljön. Har man inte jobbat med arbetsmiljö alls tycker jag att man ska börja med att gå en utbildning, så att man får inspiration och en riktning. Ta också med medarbetarnas perspektiv, framför allt skyddsombudens, så att man får en samsyn och bäddar för samverkan, säger Diana Grundström.

Just samverkan menar hon är den absolut viktigaste punkten för att bedriva ett lyckat arbetsmiljöarbete.

– De satsningar vi gör leder till tryggare medarbetare, en bättre miljö att jobba i, de anställda stannar längre hos oss och vi har en lägre sjukfrånvaro. Och om vi har nöjda medarbetare leder det till nöjda kunder, vilket i sin tur leder till ökad lönsamhet, säger Peter Steiner.

Text och bild: Per Ulfhielm