Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Här bedrivs arbetsmiljöforskning

Forskning om arbetsmiljö bedrivs på universitet och högskolor, på forskningsinstitut och inom arbets- och miljömedicin. 

Universitet och högskolor

Chalmers Tekniska högskola, Göteborg
Institutet för produkt- och produktionsutveckling. Forskning för att skapa en väl sammansatt blandning av automatiserade och mänskliga resurser för hög produktivitet och säkerhet.
Chalmers Tekniska högskola, Göteborg

Högskolan i Gävle
Centrum för belastningsskadeforskning. Forskning som ska bidra till att minska belastningsrelaterad ohälsa i arbetslivet, förklara dess orsaker och begränsa dess konsekvenser.
Högskolan i Gävle

Karlstads universitet
Arbetsvetenskap tillhör Handelshögskolan vid Karlstad universitet. Erbjuder utbildning på alla nivåer inklusive forskarutbildning.  Forskar och samverkar med det omgivande samhället.
Karlstads universitet

Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Stockholm
Vid Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa bedrivs teknisk forskning där hälsa och sjukvård ingår.
Kungliga Tekniska högskolan, KTH, Stockholm

Luleå tekniska universitet
Institutionen för Arbetsvetenskap. Forskning kring människa/teknik, industriell ergonomi, industriell design, tekniska produktionsmiljöer, ljud/vibrationer samt teknisk psykologi.
Luleå tekniska universitet

Lunds Tekniska Högskola
Ergonomi och aerosolteknologi. Forskning kring människor och deras samverkan med och påverkan från och på sin omgivande miljö i form av det tekniska systemet, organisationen och den omgivande fysiska miljön.
Lunds Tekniska Högskola

Arbetsmiljökemi - Kemisk yrkeshygien, Umeå universitet 
Utvecklar enkla användarvänliga metoder att mäta exponering för kemiska ämnen. Bedriver forskning, kurser och utbildningar inom arbetsmiljöområdet.
Arbetsmiljökemi - Kemisk yrkeshygien, Umeå universitet 

Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi bedriver forskning om individen och arbetsmarknaden, individens sociala arbetsmiljö och hälsa, ledarskap och organisationsförändring.
Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

Arbetsvetenskap, Ekonomi & Miljöpsykologi (AEM), Sveriges lantbruksuniversitet
Har verksamhet som är inriktad mot hälsa, miljö, företagande och arbete, där människan i sin livsmiljö står i fokus.
Arbetsvetenskap, Ekonomi & Miljöpsykologi (AEM)

Forskningsinstitut

Institutet för miljömedicin
Miljömedicin är läran om hur miljö och levnadsvanor påverkar människors hälsa. Institutet för miljömedicin, IMM, är en forskningsinstitution vid Karolinska Institutet samt ett nationellt expertorgan inom miljömedicinsk riskbedömning. IMM bedriver forskning och utbildning, samt utför undersökningar och utredningar inom kemisk och fysikalisk miljömedicin.
Institutet för miljömedicin

Institutet för stressmedicin
Institutet är Västra Götalandsregionens kunskapscentrum inom stressområdet. Här bedrivs forskning, behandling och utvecklingsarbete samtidigt som institutet förmedlar kunskaper och erfarenheter om stress, hälsa och psykosocial arbetsmiljö.
Institutet för stressmedicin

IVL Svenska Miljöinstitutet
IVL bedriver anslagsforskning och uppdragsforskning kring både både fysiska arbetsmiljöproblem samt trivsel och arbetsklimat. Forskning på IVL ligger till exempel till grund för webbplatserna Allt om städ och Svetsa rätt.
IVL Svenska Miljöinstitutet

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut utvecklar och förmedlar teknik för näringslivets utveckling och konkurrenskraft och för säkerhet, resurshushållning och god miljö i samhället. Verksamhetsområdena omfattar bland annat brandteknik, bygg och mekanik, energiteknik, kemi och materialteknik samt mätteknik.
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

Stressforskningsinstitutet
Stressforskningsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum inom området stress och hälsa. Institutet tillhör den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet och bedriver grund- och tillämpad forskning utifrån tvärvetenskapliga och tvärmetodologiska ansatser. Stressforskningsinstitutet inrymmer sedan 2009 även Stockholm Stress Center  ett center för interdisciplinär forskning om arbetsrelaterad stress och hälsa. Denna verksamhet bedrivs i samarbete med Karolinska Institutet.
Stressforskningsinstitutet 

Arbets- och miljömedicin

Göteborg
Utreder och forskar om effekterna av exponering för kemiska ämnen, fysikaliska faktorer, ergonomi, vibrationer och stress i arbets- och omgivningsmiljö.
Arbets- och miljömedicin Göteborg

Lund
Arbets- och miljömedicin i Lund har tre viktiga uppgifter: utreda enskilda patienter, förebygga ohälsa och vara ett kunskapscentrum inom arbetsmiljö- och miljöområdet.
Arbets- och miljömedicin Lund

Linköping
Arbets- och miljömedicin i Linköping är Östergötlands, Kalmar och Jönköpings läns centrum för arbets- och miljömedicin. Kartlägger och förebygger arbetsrelaterad ohälsa samt identifierar ohälsa som betingas av förhållanden i den allmänna miljön. Forskningen initieras inte sällan av misstankar om ökad sjuklighet i vissa branscher eller i samband med speciell exponering.
Arbets- och miljömedicin Linköping 

Stockholm
Arbets- och miljömedicinsk forskning finns vid två institutioner vid Karolinska Institutet och kliniken finns på Karolinska universitetssjukhuset.
Arbetsmedicin i Stockholm
Miljömedicin i Stockholm

Umeå
Arbets- och miljömedicin utreder och förebygger ohälsa som är relaterad till arbete och miljö. De bedriver även forskning och utvecklingsarbete inom dessa områden i nära samarbete med Yrkes- och miljömedicin på Umeå universitet.
Arbets- och miljömedicin Umeå

Uppsala
Arbets- och miljömedicins övergripande uppdrag är att utgöra ett kunskapscentrum och en expertfunktion för övriga aktörer i upptagningsområdet som arbetar med att förebygga sjukdom och dålig hälsa relaterat till arbetsliv och miljön inom- och utomhus.
Arbets- och miljömedicin Uppsala

Örebro
Universitetssjukhuset och Örebro universitet genomför forskning och utveckling av hälsa och arbetsmiljö. De arbetar även med metodutveckling, utbildning, information, rådgivning och konsultinsatser.
Arbets- och miljömedicin Örebro