Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Om arbetsmiljöforskning

Arbetsmiljöforskning bedrivs på ett stort antal universitet och högskolor runtom i landet. Prevent arbetar på en rad olika sätt med att sprida resultat från forskning till arbetslivet, bland annat genom tidningen Arbetsliv som dagligen publicerar nyheter som gäller arbetsmiljöområdet, genom litteratur på området samt genom olika webbprodukter så som till exempel Allt om städ, IT-stress i arbetslivet, Forma kontoret,  Lönsam och Work and technology on human terms.

Anslagen till forskningen kommer från olika håll – en del pengar kommer från näringslivet och annat är universitetsanslag. En växande andel av forskningsanslagen på arbetslivsområdet kommer från AFA Försäkring. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Vinnova är två andra stora anslagsgivare. En viktig del av AFA Försäkrings verksamhet är att arbeta för att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Därför beviljar de anslag till projekt som kan bidra till bättre arbetsmiljö och hälsa.

Prevent samarbetar med AFA Försäkring för att ännu bättre kunna följa arbetsmiljöforskningen.

Finansiärer

AFA Försäkring, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Vinnova är de tre största finansiärerna av arbetsmiljöforskning i Sverige.

Genom AFA Försäkring stödjer LO, Svenskt Näringsliv och PTK olika forskningsprojekt och förebyggande åtgärder för att förbättra människors hälsa, arbetsmiljö och livskvalitet. AFA Försäkring finansierar en rad större forsknings- och utvecklingsprogram som rör aktuella arbetsmiljöfrågor och problem, bland annat om företagshälsovård, rehabilitering och kemiska ämnen i arbetslivet.

Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) är en statlig forskningsfinansiär som stödjer forskning inom områdena människors hälsa, arbetsliv och välfärd. 

Vinnova är en statlig myndighet som finansierar behovsmotiverad forskning för bland annat arbetslivsutveckling.

Artiklar från Arbetsliv