Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Om den interaktiva behovsanalysen

Den interaktiva behovsanalysen är en hjälp att komma igång med att analysera behovet av hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet.

Hur går analysen till?

Ni kommer att bli guidade genom tio frågor som handlar om er arbetsplats. Varje fråga kan ni svara ja eller nej på. Resultatet blir ett underlag som ni kan skriva ut, och som hjälper er att möta företagshälsovården och beskriva ert behov av dess tjänster.

Utöver resultatet får ni tillgång till ett antal fördjupningsfrågor som kan användas för att ytterligare belysa ert behov av hjälp inom arbetsmiljö- och hälsoområdet.

Gå igenom behovsanalysen tillsammans på er arbetsplats. Både arbetsgivare och anställdas representanter ska medverka. Det senare kan vara skyddsombud, annan facklig företrädare eller regionalt skyddsombud. Saknas sådana representanter bör någon från de anställda finnas representerad.

Starta behovsanalysen

Förberedelse

En rekommendation är att innan analysgenomgången ladda ned frågorna till den interaktiva behovsanalysen liksom tillhörande fördjupningsfrågor. Titta igenom dessa dokument innan ni tillsammans går igenom den interaktiva behovsanalysen. En sådan förberedelse gör att själva behovsanalysen kan gå snabbare.

Tidsåtgång

Den tid det tar att göra den interaktiva behovsanalysen varierar beroende på de diskussioner ni har inför valen av företagshälsovårdstjänster. Att gå igenom den interaktiva behovsanalysen utan diskussioner tar cirka 12 minuter. Avsätt gärna 2–3 timmar för genomgång, då har ni tid för diskussioner vid varje frågeställning.

Resultat

När ni svarat på frågorna i analysen får ni en sammanställning av era svar samt ett redigerbart dokument som underlag vid köp av tjänster från företagshälsovården.

Observera

Ni bör gå igenom analysen i sin helhet vid ett och samma tillfälle eftersom det inte finns någon sparfunktion. Behöver ni göra ett avbrott låter ni den interaktiva behovsanalysen ligga uppe eller minimerar den. Går ni ur den interaktiva behovsanalysen måste ni börja om från början. Det går inte att hoppa framåt i analysen, däremot att backa tillbaka.

Starta behovsanalysen