Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Förebyggande arbetsmiljöarbete

Företag som erbjuder tjänster inom arbetsmiljö och rehabilitering kallas företagshälsovård, och förkortas ibland FHV. Till företagshälsovården vänder man sig för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Företagshälsovården är ett bra stöd framför allt när det gäller att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Att ta hjälp därifrån rekommenderas av både arbetsgivarorganisationer och fackförbund.

Företagshälsovård är ett vedertaget begrepp som är reglerat och definierat i arbetsmiljölagen. Till företagshälsovårdens arbetsuppgifter hör att kunna identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Det kräver kompetens i arbetsorganisation, såsom yrkeshygien, beteendevetenskap, ergonomi, medicin, rehabilitering och teknik. 

Bred kompetens

Vad som kännetecknar företagshälsovård är att de erbjuder flera olika arbetsmiljö- och hälsorelaterade yrkeskompetenser som samverkar. Det gör det lättare att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatsen. I de flesta fall har personalen lång erfarenhet av att motverka och åtgärda arbetsrelaterad ohälsa. Vanliga yrkesgrupper inom företagshälsovården är arbetsmiljöingenjör, företagsläkare, företagssköterska, fysioterapeut, hälsopedagog, hälsovetare, ergonom och beteendevetare eller psykolog. 

Om ett företag saknar kompetens inom arbetsmiljöområdet, eller om arbetsmiljöförhållandena är sådana att det behövs, kräver arbetsmiljölagen att företaget anlitar stöd utifrån. Hjälpen blir då ett komplement till det egna arbetsmiljö- och hälsoarbetet.

Behovet av företagshälsovård skiljer sig mellan olika arbetsplatser och branscher. Företagshälsovård kan upphandlas som en extern tjänst eller vara en självständig enhet inom företaget. Avtalet med företagshälsovården bör specificera de tjänster som ska ingå. För stöd och hjälp vid analys av vilket stöd och vilka tjänster man behöver, se Att köpa rätt tjänster från företagshälsovården.

Långsiktigt arbete

Den samlade kunskap och helhetssyn på arbetsmiljön som företagshälsovården ska ha, ska trygga ett långsiktigt förebyggande arbete tillsammans med kunden. Frågor om företagshälsovård, till exempel upphandling, organisation, uppdrag och omfattning, ska behandlas i skyddskommittén eller liknande forum med både arbetsgivare och arbetstagare. Skyddsombudet kan medverka i detta arbete.

Artiklar från Arbetsliv