Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Företagshälsovårdens tjänster

Exempel på tjänster som företagshälsovården kan erbjuda är:

Utbildning i arbetsmiljöfrågor för chefer, skyddsombud och anställda. Grundläggande eller specifika kunskaper om arbetsmiljöfrågor och förhållandet mellan arbetsmiljö, hälsa och ekonomi.

Stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vägledning vid utformning och revidering av företagets sätt att bedriva sitt arbetsmiljöarbete. Till exempel ta fram arbetsmiljöpolicy, utarbeta rutiner för arbetsmiljöarbetet och genomföra riskbedömningar.

Kartläggningar av arbetsmiljön, förslag till åtgärder och stöd vid genomförande. Stress, buller, belysning, maskinsäkerhet, luftföroreningar och ventilation är exempel på vad företagshälsovården kan hjälpa till att kartlägga och bedöma.

Ergonomi. Många belastningsbesvär uppstår genom felaktiga arbetsställningar. Företagshälsovårdens ergonomiska kompetens kan då komma till nytta när det gäller att identifiera och åtgärda risker

Medicinska kontroller och läkarundersökningar. Läkarundersökningar av personalen kan vara obligatoriska vid vissa arbetsuppgifter, till exempel vid arbete med asbest, härdplaster, bly och buller etc. Läkarundersökning ska även erbjudas till den som arbetar natt.

Arbetsanpassning och rehabilitering. Arbetsgivaren kan få hjälp att fånga upp tidiga signaler på ohälsa samt ge råd kring hur kontakten med sjukskrivna ska skötas. Företagshälsovården kan också medverka vid rehabiliteringsutredningar och anpassning av arbetsplatsen.

Arbetsskadeutredning. Företagshälsovården kan hjälpa till att utreda orsakerna när det skett ett allvarligt tillbud eller en olycka eller när en anställd drabbas av någon arbetssjukdom.

Organisationsinriktade åtgärder. Det kan gälla ledarskap, konflikter, organisationsförändringar och samarbete.

Krisstöd. Företagshälsovården kan ge snabb professionell hjälp om någon blivit utsatt för våld, hot eller andra omskakande händelser.

Alkohol och droger. Företagshälsovården har ofta antingen egen kompetens inom ämnet, eller kan förmedla kontakter med specialister. Arbetsgivaren kan också få hjälp med att utforma policyer och handlingsprogram mot riskbruk/skadligt bruk.

Relaterade länkar