Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Diplomeringsprocessen

Diplomeringsprocessen

Diplomeringen är till för att säkerställa att utbildningen Bättre Arbetsmiljö – BAM genomförs med hög kvalitet. Genom diplomeringen tillgodoses att du som handledare har goda baskunskaper inom arbetsmiljöområdet och att du kan tillämpa metodiken.

Under handledarutbildningen lär du dig metodiken för att handleda i grundutbildning Bättre Arbetsmiljö – BAM. Du lär dig ett sätt att stödja dina framtida deltagare och ge dem förutsättningar att tillägna sig förhållningsätt och kunskaper inom arbetsmiljöområdet.

För att kunna gå handledarutbildningen och klara diplomeringen bör du därför redan ha goda arbetsmiljökunskaper. För att tillgodose att du har det rekommenderas Bättre arbetsmiljö - grundutbildning.

Givetvis är diplomering frivillig. Väljer du att enbart gå handledarutbildning två dagar utan att genomföra diplomeringstester får du ett sedvanligt kursintyg. Om du därefter skulle ångra dig och trots allt vill genomföra diplomeringstesterna innebär det ett nytt köp.

Diplomeringsprocessens olika steg

För att bli diplomerad handledare i Bättre Arbetsmiljö – BAM behöver du delta på två dagars handledarutbildning och genomföra och få godkänt på tillhörande tester för diplomering. Prevent tillhandahåller två diplomeringsstester, Prevent arbetsmiljötest och Prevent metodtest. Testerna genomförs vid en dator över internet i hemmet eller på din arbetsplats.

Du får tillgång till och kan genomföra båda testerna inom en månad efter avslutad utbildning. Du får instruktioner via e-post om hur och när du erbjuds genomföra respektive test.


1. Utbildning två heldagar

Utbildningen ger dig praktisk och tillämbar kunskap om hur du handleder grundutbildningen Bättre Arbetsmiljö – BAM. Ur innehållet:

 • BAM-utbildningen enligt metoden Nio steg
 • att bearbeta ett fall
 • att föreläsa - planering, innehåll och genomförande
 • att summera arbetet med ett fall
 • att handleda
 • att förbereda en presentation
 • att planera och genomföra en utbildning
2. Arbetsmiljötest

Arbetsmiljötestet består av ett 50-tal frågor som mäter baskunskaper i arbetsmiljö och som återfinns i Handboken Bättre arbetsmiljö. Frågorna är jämnt fördelade över följande områden:

 • samverkan, ansvar och roller
 • lagar, regler etc
 • systematiskt arbetsmiljöarbete
 • psykosocial arbetsmiljö
 • fysisk arbetsmiljö. 
3. Metodtest

Metodtestet utgår ifrån det du fått lära dig på utbildningen. Metodtestet består av ett 20-tal frågor som mäter baskunskaperna som återfinns i Metodboken för handledare. Frågorna är jämnt fördelade över följande områden:

 • BAM-utbildningens mål 
 • BAM-utbildningens utgångspunkter och upplägg 
 • metoden (Verktyg) 
 • handledarens roll och uppgifter 
 • genomförande av BAM-utbildning. 
4. Du är diplomerad handledare i BAM

Symbol för diplomerade BAM-handledare
Efter genomförd utbildning och godkända tester blir du diplomerad handledare i BAM. Testresultateten redovisas direkt till dig som deltagare efter avslutade test och där får du veta om du är godkänd. Om du uppnår 60 procent på arbetsmiljötestet och 80 procent på metodstestet är du godkänd. Du kan på egen hand skriva ut ditt diplom via testsystemet. Diplomet gäller under fem år.
Om du inte är godkänd kan du göra om respektive test en gång utan extra kostnad. Omtestning kan ske tidigast 3 dagar efter första testtillfället. Har du inte uppnått godkänt resultat på omtestet erbjuder vi dig att till en ny kostnad återigen genomföra testet.

För att införskaffa eller repetera erforderliga arbetsmiljökunskaper för arbetsmiljötestet rekommenderar vi Handboken Bättre Arbetsmiljö. För att tillgodose att man har goda kunskaper inför metodtestet för handledare rekommenderar vi att du repeterar Metodboken för handledare.

5. Tillgång till webbportal med tips och verktyg

När du diplomerats får du tillgång till en webbportal med tips och verktyg som stödjer dig i din handledarroll.

6. Återdiplomering

Efter 5 år måste du återdiplomera dig. Återdiplomering behövs för att säkerställa att BAM genomförs med hög kvalitet. Prevent kontaktar dig inför återdiplomering.

Vid återdiplomering får du återigen avlägga metodtestet, och därmed visa på att du upprätthållit dina kunskaper. Metodtestet består av ett 20-tal frågor som mäter baskunskaper som återfinns i Metodboken för handledare.

Återdiplomering sker vid två tillfällen per år, vår och höst. Vet du om att du ska återdiplomeras under året men av någon anledning inte fått erbjudandet om återdiplomering - kontakta Prevent via e-post diplomeringbam@prevent.se eller ring 08-402 02 00.