Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

”Arbetsmiljön är mer i fokus än tidigare”

Alla chefer och skyddsombud går den och nivån på arbetsmiljöarbetet har höjts. Utbildningen Bättre arbetsmiljö, BAM skapar grunden för ett gemensamt arbetssätt på Veolia Transport.

Franskägda Veolia transport har tåg-, spår-, buss- och båtverksamhet över hela landet.

– Företaget har arbetat aktivt med arbetsmiljöfrågor länge. För några år sedan lades grunden till nuvarande arbetssätt, säger Therese Kareld, HR-chef för en av divisionerna på företaget.

Dåvarande arbetsmiljösamordnare tog fram mål och riktlinjer för hur företaget skulle uppnå en god arbetsmiljö. På intranätet lades alla dokument kopplade till det systematiska arbetsmiljöarbetet. Företaget upphandlade också Prevents grundutbildning BAM.

Därefter följde en massiv utbildningsinsats för att nå samtliga chefer och skyddsombud och förmedla grunderna i arbetet.

Inledningsvis höll företaget en genomgång av nyheterna på intranätet vad gäller riktlinjer, handlingsplaner och mallar. Kort därefter gick deltagarna utbildningen tre dagar i följd.

Egna fall

Utbildningen bygger på lärande utifrån arbete med olika fall. Tillsammans med utbildaren tog företaget fram fallexempel som var specifika för verksamheten. Fallen utgår alltid från de divisioner – tåg, spår, buss, båt – som deltagarna kommer ifrån.

– Det blir jättebra att koppla ihop det till den egna verksamheten så att man känner igen situationerna, säger Therese Kareld.

– Det är också bra att mötas av en neutral part som kan beskriva hur man kan arbeta generellt. Annars är det lätt att diskussionerna blir ur arbetsgivarens perspektiv, fortsätter hon.

Att Prevents utbildare, Kristina Gullberg, känner Veolia Transports verksamhet och kan återkoppla om det kommer upp frågor och funderingar är positivt, anser hon. Kristina Gullberg instämmer.

– Fördelen med skräddarsydda företagsutbildningar är att deltagarna kan associera till verksamheten. Då är det lättare att förstå att mycket som de redan gör dagligen faktiskt är arbetsmiljö, säger hon.

Under utbildningen trycker Kristina Gullberg på vikten av att påtala, dokumentera och följa upp risker samt värdet av att komma med förbättringsförslag. Många företag har tagit sats och påbörjat arbetsmiljöarbetet genom att skapa olika dokument men vet sedan inte hur de följer upp arbetet, menar hon. Därför är det också betydelsefullt att ha partssammansatta grupper under utbildningen.

– Fördelen med en företagsintern utbildning är att alla har varit med och har samma grund att arbeta utifrån, säger Kristina Gullberg.

Utbildning till alla

Veolia Transport håller utbildningen återkommande för chefer och skyddsombud. Olika nivåer i ledningen har också gått utbildningen.

– Det är viktigt att det är förankrat i organisationen. Det här är Veolias arbetssätt och det är beslutat på högsta nivå. Det är ingen HR-chef lokalt som har hittat på att det ska vara så här, säger Therese Kareld.

– I dag är arbetsmiljön i fokus på ett annat sätt tidigare. Alla vet bättre hur roller och ansvar fördelar sig. Det är lättare att höja nivån när alla har samma grundkunskaper, avslutar hon.


Veolias mål med utbildningen Bättre arbetsmiljö
Målet är att chefer och skyddsombud …
… ska veta hur de bedriver systematiskt arbetsmiljöarbete
… känner till vilka roller chefen och skyddsombudet har
… vet hur de ska samverka
… har kännedom om lagar och regler
… kan identifiera risker
… vet vilken uppgift skyddskommittén har
… har förståelse för hur arbetsmiljöarbetet kan främja verksamhetsutvecklingen.