Arbetsolyckor och arbetsskador

129 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Arbetsolyckor och arbetsskador, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Brännskador vanligaste olyckan i restaurangbranschen

2017-10-23

Den vanligaste arbetsolyckan inom handel och restaurang är ett fall eller en brännskada. Och även om sjukskrivningarna är färre där än i andra branscher så ökar de psykiska diagnoserna.

Osämja på jobbet bakom sjukskrivningar

2017-06-07

Anmälningarna om kvinnor som mår dåligt på jobbet till följd av stress, mobbning och konflikter på jobbet fortsätter att öka. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Även lindriga elolyckor ger bestående men

2017-06-07

Även lindriga elolyckor kan ge nervskador som visar sig senare i livet. Efter elolycksfall är det viktigt att bli noggrant undersökt i sjukvården, konstaterar Lars Jansson, inspektör på Elsäkerhetsverket.

Ny granskning av bemanningsbranschen

2017-06-05

Korta anställningar och anställningar på olycksdrabbade arbetsplatser kan göra att bemanningsbranschen är mer utsatt för olyckor än andra branscher. En granskning som Arbetsmiljöverket gjort visar att det finns brister i bemanningsanställdas arbetsmiljö. Men branschorganistaionen Bemanningsföretagen är kritiska till granskningen.

Äldre skadar sig allvarligare på jobbet

2017-06-01

Äldre anställda drabbas oftare av allvarliga olyckor på jobbet. Fallolyckor är den vanligaste olyckstypen. Det visar AFA Försäkrings årliga rapport över arbetsskador och arbetssjukdomar.

Lär av flyget för att förebygga dödsolyckor

2017-05-08

Tillbudsrapportering är inte det bästa sättet att förebygga arbetsrelaterade dödsolyckor på. Det hävdar professorerna Bengt Järvholm och Ulf Björnstig som för Arbetsmiljöverkets räkning gjort en kunskapssammanställning om dödsolyckor på jobbet.

Trafiksäkerhet glöms i arbetsmiljöarbetet

2017-04-28

En stor del av arbetsolyckorna i Sverige är trafikolyckor. Något förbisett är cykelolyckor som är vanligt bland kvinnor inom vård- och omsorgsyrken. Det visar en rapport om trafiksäkerhet i arbetet.

Utredare vill se rättvisare arbetsskadeförsäkring

2017-04-06

Trots att kvinnor står för merparten av sjukskrivningarna har de sämre möjligheter än män att få sina skador godkända. Det beror på att kunskapen om kvinnors arbetsskador är lägre än kunskapen om mäns, enligt en utredning som överlämnades till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i veckan.

Snickare drabbas av flest byggolyckor

2017-03-17

Antalet olyckor i byggbranschen har ökat de senaste åren. Snickare är den yrkesgrupp inom bygg som drabbas av flest olyckor, enligt en rapport från AFA Försäkring.

Högsäsong för halkolyckor

2017-02-01

Under vintermånaderna sker flest fallolyckor i arbetslivet. Yrkesgrupper som helt eller delvis jobbar utomhus löper störst risk. Och mest utsatta är medelålders kvinnor inom omsorgen. Ålder och kön spelar också roll för hur vi klarar ett fall.