Publicerad 10 november 2011

Blunda inte när kollegan mobbas

På tisdagen presenterade LO en ny handledning för fackliga ombud om hur man hanterar mobbning på jobbet. Att inte blunda för problemet och att våga säga ifrån är budskapet.

– Att motverka mobbning är ett angeläget jobb. Det är en förutsättning för att människor ska känna sig trygga på sin arbetsplats. Många blir sjuka av jobbet på grund av att de blir kränkta. Värst är att bli utsatt av dem man jobbar med, men vanligast är att det är chefen som mobbar, sa Ulla Lindqvist, LO: s vice ordförande när hon inledde seminariet.

Hon påpekade att det fackliga engagemanget är väldigt viktigt och att skyddsombuden kan bidra till att motverka mobbning. Men ytterst är det arbetsgivarens ansvar att följa arbetsmiljölagen.

– Hur ska vi då jobba fackligt när någon blir kränkt, osynliggörs eller blir utfryst? Vårt budskap är allas lika värde och allas lika rätt. Då ska detta vara lika viktigt som att jobba för lika lön, sa Ulla Lindqvist.

Att jobba förebyggande med systematiskt arbetsmiljöarbete är en viktig del i arbetet, sa hon. Det innebär bland annat att ha en handlingsplan med åtgärder när någon mobbas.

LO:s nya handledning om mobbning innehåller konkreta tips och åtgärder vad man som fackligt ombud ska göra när någon mobbas på jobbet. Sten Gellerstedt, utredare på LO, poängterade vikten av att alltid dokumentera för att kunna bevisa vem som har sagt vad. Som fackligt ombud ska man inte försöka lösa allt själv utan kontakta närmsta chef.

Torsten Heinberg, handläggare på Arbetsmiljöverket påpekade att arbetsgivaren bör se över policyn på jobbet. Vad har vi för arbetsklimat? Hälsar vi på varandra? Vad har vi för jargong? Han slog även ett slag för vardagskollen, att vara uppmärksam på hur vi är mot varandra på jobbet och att agera om någon behandlas illa.

– Prata med en arbetskamrat och uppmärksamma mobbaren på dennes olämpliga beteende. Mobbaren kan behöva bli medvetandegjord.

Handledningen innehåller sju steg att vidta när en kollega mobbas. Dessa är:

1. Lyssna, bygg förtroende och var neutral
2. Samtala med chefen eller chefens chef.  Koppla in företagshälsovården vid behov.
3. Ta upp problemet med facket.
4. Använd arbetsmiljölagen 6 kap. 6 a § som säger arbetsgivaren är skyldig att utreda problemet och vidta åtgärder.
5. Stöd vid arbetsanpassning och rehabilitering – begär utredning av arbetsplatsen och den mobbades behov av stöd.
6.  Omplacering. Fundera över vem som ska omplaceras, mobbaren eller den mobbade?
7. Vid risk att anställningen avslutas – undvik att den drabbade säger upp sig själv. Upprättelse/ursäkt är ovanligt. Var beredd på tvisteförhandling.

 

Tidiga tecken på mobbning:
Personen blir inte medbjuden på fika, lunch eller i samtalet, får elaka eller ironiska kommentarer, får inte information, man pratar om personen men inte till, samtalet tystnar när personen kommer, orimlig kontroll av personens arbete.


 Ladda ner handledningen

Suzanne Vikström

Taggar: