Publicerad 8 oktober 2007

En kreativ arbetsplats ger friska medarbetare

En kreativ arbetsplats
ger friska medarbetare

Anställda som arbetar på en kreativ arbetsplats upplever mindre stress och bättre hälsa. Dessa nya samband framkommer i en arbetspsykologisk avhandling.

Ett kreativt företag eller verksamhet välkomnar nya idéer, ger finansiellt stöd och personlig uppmuntran till utvecklingsarbete, tillåter misslyckanden och bryr sig om medarbetarnas sociala situation. Viktigt är att ange mål och sätta motiverade gränser, men även omsätta idéerna i verkliga produkter eller nya metoder.

Dessutom är det viktigt att kolleger stödjer varandra och visar tillit så att man vågar ta risker. Att sociala forum skapas för kreativ kommunikation, och att det finns ett öppet klimat utan revirtänkande. Att var och en själv reflekterar över sin roll.

– På en sådan arbetsplats mår personalen bättre, har roligare på jobbet, trivs med varandra och känner förtroende, säger Farida Rasulzada vid Institutet för psykologi, Lunds universitet.

Effekten blir minskad stress genom färre sömnstörningar, oro, irritation och andra stressrelaterade symptom. Det visar Farida Rasulzada i sin doktorsavhandling.

Studien har gjorts på en arbetsplats som gör högteknologiska produkter. Två arbetsgrupper har studerats, akademiker och ickeakademiker. Där framkommer att akademikerna (ingenjörer, personalvetare, ekonomer) tycker sig ha arbetsförhållanden som är öppna, variationsrika och engagerande och som är kreativa. Framför allt männen tycker sig må riktigt bra. Kvinnor upplever mer stress och arbetsbelastning, vilket minskar utrymmet för kreativiteten. Det tolkar Farida Rasulzada som att de i gemen upplever fler barriärer i arbetslivet än män.

Ickeakademikerna i produktionen anser att de, förutom lite kreativitet i arbetet, även har ett ledarskap som är mer kontrollerande och produktionsorienterat. De känner sig stressade och mår sämre.

– Alla på en arbetsplats borde omfattas av det kreativa arbetet. Det är fullt möjligt i alla lägen och beror mycket på ledningens inställning. Det är ledningen som sätter den kreativa agendan, säger Farida Rasulzada.

– Ledarskap som skapar barriärer tar snabbt död på kreativiteten. Det behövs en ledning som själv är kreativ förebild, som vågar ta nya initiativ och tillåter nya arbetsmetoder. Den bör söka en mångfaldig mix av anställda och förstå vikten av god kommunikation.

Läs mer

Läs mer på Lunds universitets webbplats.

Torbjörn Uhlin

Taggar: