Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Handlingsplaner vid kriser

En dramatisk händelse på arbetsplatsen, som en olycka eller ett rån likaväl som en händelse i någons privata liv (till exempel skilsmässa, anhörigs död), kan få stora konsekvenser för både den drabbade och omgivningen. Därför är det viktigt att denna typ av händelser hanteras med omsorg och kunnande. Har företaget mött situationen väl återverkar detta på hur de anställda, leverantörer, kunder eller allmänhet uppfattar och bedömer företaget.

Här intill finns handlingsplaner och mallar som kan vara till praktisk hjälp när något händer.  

För att hantera den psykologiska kris som den drabbade hamnar i kan det ibland behövas lite djupare kunskap. Ofta kan företagshälsovården ge råd och stöd.  En handlingsplan för krishantering ska göras gemensamt på arbetsplatsen och vara anpassad till verksamheten där.