Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Hög tid att åtgärda problem med IT-stress

IT-stress försämrar både människors hälsa och företagens produktivitet. Trots detta görs det inget åt problemen.  Därför är det hög tid att sätta fokus på dessa frågor på arbetsplatserna.Det poängterar Bengt Arnetz, professor i socialmedicin vid Uppsala universitet.

Trots att forskningen visar att den IT-relaterade stressen är ett problem både för individer vars hälsa drabbas, och för företag som minskar sin effektivitet, så sker inga förändringar på arbetsplatserna. Snarare ökar problemen, menar Bengt Arnetz.

– Vi har tillräckligt med kunskap för att kunna gå från att allmänt tala om dessa frågor till att aktivt arbeta med dem. På så vis skulle både välbefinnandet och produktiviteten påverkas positivt, säger han.

Människor inom de allra flesta branscher drabbas i större eller mindre utsträckning av stress relaterad till informationstekniken. IT-stress handlar om att informationsmängden blir för stor, det blir svårt att hantera den. Uppfordrande mail som kräver svar, teknik som inte fungerar, en inre press att ständigt vara uppkopplad och aktiv inom sociala medier – orsakerna till IT-stress kan vara många i ett redan högt uppvarvat samhällstempo.

Precis som vid annan stress som är negativ för oss så påverkar även IT-relaterad stress både kropp och psyke. Man kan exempelvis få svårare att ta till sig ny information, bli nedstämd, få sömnstörningar och ett förhöjt blodtryck.

– Många tekniska system är inte anpassade till hur de anställda faktiskt jobbar med uppgifterna i verkligheten. Så har till exempel skett inom polisen och inom vården. Avancerade system köps in utan att de är tillräckligt kopplade till mänskliga förutsättningar. Det leder till en lägre produktivitet och minskad effektivitet på arbetsplatserna.

IT används inom i stort sett alla branscher, i bilverkstaden såväl som på läkarrummet. Undersökningar som Bengt Arnetz hänvisar till visar att en tredjedel av alla anställda känner av IT-stress inom branscher där mycket informationsteknologi används.
Vad kan då arbetsplatserna göra för att minska IT-stressen?

Både arbetsgivare och medarbetare har ett ansvar, menar Bengt Arnetz. Arbetsgivarna måste vara noga med vad de köper in för teknik och se till att den är anpassad efter de anställdas behov. De ska också ansvara för att de medarbetare som använder tekniken får tillräckligt med utbildning i systemet.

– Ju bättre kunskap de har, desto mindre blir stressen vilket leder till en bra kvalitet på arbetet.

Medarbetarna, i sin tur, måste vara tydliga med sina kunskapsbehov.

– Det är också viktigt att de har en öppen diskussion i sin arbetsgrupp i frågor som rör IT-stress och förmedlar problemen vidare till chefen.

Bengt Arnetz tror att problemen med IT-stress är här för att stanna. Men i takt med mer forskning på området ökar kunskapen.

– Den neurovetenskapliga forskningen, liksom beteendeforskning och kognitionsforskning har kommit långt.

Även företag som Microsoft och Google intresserar sig för frågor som rör hjärnans behov och människans beteende.  Även om det fortfarande finns mycket forskning som fokuserar på hur mängden information påverkar människan och hennes kognitiva begränsningar, så riktar företagen även in sig på hur de med olika mjukvarusystem ska kunna sortera och presentera information så att den inte skapar överbelastning i hjärnan.

– Kunskapen kring IT-stress ökar hela tiden. Men den får inte bara stanna hos forskarna utan omsättas i praktiskt handlande ute på arbetsplatserna, poängterar Bengt Arnetz.

Skribent: Eva Bergstedt