Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Sexuella trakasserier

Enligt lag ska ingen utsättas för sexuella trakasserier på sin arbetsplats. Vad som räknas som sexuella trakasserier är sådant som gör att du känner dig kränkt och som är av sexuell karaktär. Det kan handla om att någon tafsar eller kastar närgångna blickar, eller ger ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar. Det är den som är utsatt för trakasserier som avgör vad som är oönskat.

För att det ska vara en fråga för arbetsplatsen ska det ske på arbetet eller i ett sammanhang som har med arbetet att göra, till exempel en konferens eller after work.

Om du blir utsatt

Den som upplever sig sexuellt trakasserad kan prata med sin närmaste chef eller, om det är mer lämpligt, med chefens chef eller HR. Du kan också prata med ett fackligt ombud för att få stöd. Om du inte blir tagen på allvar eller om du inte är medlem i facket kan du göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Vad ska chefen göra

Om du som chef får höra att någon upplever sig kränkt, oavsett om det är ett rykte eller att någon berättar det för dig, är du skyldig att utreda om det stämmer. Utredningen går vanligtvis till så att chefen pratar med dem som är inblandade och eventuella vittnen. Sådana samtal kan vara svåra, och du kan gärna ta hjälp av företagshälsovården eller någon annan oberoende sakkunnig. Om det visar sig att det förekommit sexuella trakasserier är du skyldig att se till att de upphör, och sedan följa upp så att åtgärderna verkligen fungerat. Vid allvarliga händelser kan det vara aktuellt med en varning eller andra arbetsrättsliga konsekvenser.

Att jobba förebyggande

Allra bäst är det förstås om det aldrig inträffar några sexuella trakasserier. Därför är arbetsgivaren skyldig att bedriva ett förebyggande arbete. I stora drag handlar det om att upprätta riktlinjer där det tydligt framgår att sexuella trakasserier inte accepteras, och ha en plan för hur man ska hantera dem om de ändå skulle inträffa. En viktig del av det förebyggande arbetet är att förvissa sig om att alla anställda känner till vad som gäller. Genom att ta upp frågan regelbundet visar man att det är en fråga som prioriteras. I det förebyggande arbetet kan det även ingå att fråga om sexuella trakasserier i medarbetarenkäter. Ta hjälp av checklistan och enkäten i webbverktyget Förebygg sexuella trakasserier.

Mejlskola och webbutbildning

Hos Prevent finns en kort mejlskola bestående av tre mejl som ger en introduktion till ämnet sexuella trakasserier. Det finns också en webbutbildning, Schyst vardag, med korta filmer om hur man ska behandla varandra på jobbet. Utbildningen vänder sig främst till besöksnäringen, men även andra branscher kan använda den. Schyst vardag tar omkring en timme att gå igenom. En checklista för policy, rutiner och andra förebyggande åtgärder på området utarbetas just nu, liksom en enkät att skicka ut till de anställda.

Lagar och regler om arbetsmiljö

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567)
Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

Artiklar från Arbetsliv