Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Jämställdhet i arbetsmiljön

Begreppet jämställdhet innefattar mäns och kvinnors lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Det vill säga att män och kvinnor ska ha samma möjligheter till samhällsinflytande, ekonomiskt oberoende, företagande och utveckling i arbetet.

Diskrimineringslagen uttrycker ett klart förbud mot könsdiskriminering. Däremot tillåter lagen positiv särbehandling för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

Alla arbetsgivare ska aktivt bedriva ett målinriktat jämställdhetsarbete som bland annat omfattar arbetsförhållanden, anställningsvillkor, rekrytering, kompetensutveckling, befordran och möjlighet att förena förvärvsarbete med föräldraskap.

Arbetet ska bedrivas genom att undersöka, analysera, vidta åtgärder och följa upp. Arbetet ska dokumenteras skriftligt om det finns 25 eller fler arbetstagare.

Från den 1 januari 2017 ska lönekartläggningar genomföras varje år. Dessa ska dokumenteras skriftligt om det finns 10 eller fler arbetstagare. Lagen betonar vikten av samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare för att jämställdhet på arbetsplatsen ska uppnås.

Lagar och regler om arbetsmiljö

Diskrimneringslag (SFS 2008:567)

Artiklar från Arbetsliv

Externa länkar