Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Diskriminering i arbetslivet

Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering och främja god arbetsmiljö för alla. Det innebär lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Lagen förbjuder direkt och indirekt diskriminering av arbetstagare, inhyrd eller inlånad arbetskraft samt arbetssökande vad gäller löne- och anställningsvillkor, arbetsfördelning eller annat.

Direkt diskriminering

Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation, och detta har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Arbetsgivaren måste bevisa att den orättvisa behandlingen inte handlar om diskriminering.

Indirekt diskriminering

Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller handling som verkar neutralt men som kan missgynna personer som omfattas av ovanstående diskrimineringsfaktorer. Arbetsgivaren måste bevisa att tillämpningen av reglerna är nödvändig ur verksamhetssynpunkt för att det inte ska vara indirekt diskriminering.

Trakasserier

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna ovan.

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Instruktioner att diskriminera

Instruktioner att diskriminera innebär order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som avses i ovan och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag.

Arbetsgivarens skyldigheter vid upplevda trakasserier

  • Utreda omständigheterna kring de upplevda trakasserierna.
  • Vidta åtgärder om det finns grund för upplevelsen.
  • Förhindra att det händer igen.

Aktiva åtgärder

Arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder, både förebyggande och främjande, för att motverka diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Arbetet ska bedrivas genom att undersöka, analysera, vidta åtgärder och följa upp. Arbetet ska dokumenteras skriftligt om det finns fler än 25 arbetstagare.

Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har som främsta uppgift att se till att diskrimineringslagen följs. DO tar emot och utreder anmälningar som rör de olika förbud mot diskriminering och trakasserier som finns i diskrimineringslagen.

Lagar och regler om arbetsmiljö

Diskrimineringslag (SFS 2008:567)
Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

Artiklar från Arbetsliv

Externa länkar