Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Eldfasta fibrer

Flera studier tyder på risker för en försämrad lungfunktion och lungcancer efter inandning av vissa eldfasta fibrer. Därför är det viktigt att uppmärksamma riskerna med eldfasta fibrer och vidta åtgärder för att minska dessa.

Det är svårt att avgöra om ett fibermaterial består av eldfasta fibrer eller ej bara genom att titta på det. Därför bör man alltid läsa säkerhetsdatabladet. Det finns även ett enkelt test som kan ge vägledning. Man kan undersöka en bit material genom att dra isär det så några mycket tunna fibrer sticker ut. Om man tänder en tändsticka och materialet brinner är det normalt inte eldfast.

Vanliga fibermaterial som glasull, stenull och mineralull är inte eldfasta fibrer.

Lagar och regler om arbetsliv

Syntetiska oorganiska fibrer (AFS 2004:1)