Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Hälsofrämjande arbetsmiljö

Hälsofrämjande arbetsmiljöarbete handlar om att ta fokusera på det friska

Arbetsmiljöarbete handlar ofta om att förebygga ohälsa och olycksfall i den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Att arbeta hälsofrämjande är ett mer offensivt arbetssätt. Genom att främja det som är bra kan man skapa en arbetsplats där man trivs och mår bra. Att förebygga och att främja kan överlappa varandra, men det finns samtidigt skillnader. Främjandet fokuserar på att erbjuda och möjliggöra medan förebyggandet fokuserar på att avvärja och skydda.

Friskfaktorer

Sådant som får människor att trivas och må bra, så väl hemma som på arbetet, brukar kallas friskfaktorer. Genom att inventera, bevara och utveckla det friska arbetar man hälsofrämjande och stimulerar trivsel, utveckling och prestation.

Det som kännetecknar de bästa insatserna i arbetsmiljöarbetet är ofta att de täcker både friskfaktorer och riskfaktorer. Friskfaktorer kan definieras som ”företeelser som förekommer i den enskildes arbets- och/eller totala livsmiljö och levnadsmönster och ger denne förutsättningar för att fungera optimalt, utvecklas och må bra i arbetslivet” (Prevents definition).

Se hela människan

Begreppet friskfaktorer innehåller inte bara sådant som har med arbetsmiljön att göra. Det handlar om att se hela människan – hälsan låter sig inte delas upp i ett arbetsliv och en fritid som är oberoende av varandra. Likaväl som friskfaktorer i arbetet påverkar individens fritid påverkar friskfaktorer i privatlivet hur han eller hon mår på jobbet. Friskfaktorerna varierar också under livets olika skeden.

Friskfaktorer är inte detsamma som friskvård. Friskvård kan vara en viktig friskfaktor för många individer, men långt ifrån alla.

Exempel på friskfaktorer på individnivå:
 • variation och utveckling i arbetet
 • eget ansvar
 • yrkesstolthet
 • meningsfullt arbete.
Exempel på friskfaktorer på gruppnivå:
 • gemenskap
 • rak kommunikation
 • humor
 • ärlighet
 • förtroende.
Exempel på friskfaktorer i företaget:
 • korta beslutsvägar
 • närvarande chef
 • feedback
 • tydliga riktlinjer
 • lyhördhet. 

Artiklar från Arbetsliv