Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Skyddsutrustning och coronavirus

Personlig skyddsutrustning ska bekostas av arbetsgivaren och syftar till att arbetstagaren ska skydda sin säkerhet och hälsa under arbetet. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter Användning av personlig skyddsutrutning (AFS 2001:3) kan man läsa mer.

Vilken skyddsutrustning ska användas?

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön och ska göra den riskbedömning som ligger som grund för vilken skyddsutrustning som ska användas både i coronatider och annars. Det sker bäst i samverkan med skyddsombudet. Här är frågor som kan vara till hjälp i riskbedömningen. Du kan också ta hjälp av checklistan Corona och covid-19. 

  • Inom vilka arbetsmoment finns risk för smitta?
  • Hur kan riskerna undvikas eller minimeras?
  • Vilka åtgärder behövs?
  • Vilken personlig skyddsutrustning är nödvändig i de olika arbetsmomenten?
  • Hur ser vi till att alla arbetstagare vet hur de ska använda utrustningen?

Rekommendationer om vilken personlig skyddsutrustning som skyddar mot covid-19 ges från bland annat Folkhälsomyndigheten, den Europeiska smittskyddsorganisa­tionen (ECDC) och Världshälsoorganisationen (WHO).

Normalt sett ska all personlig skyddsutrustning vara CE-märkt, men på grund av bristen på skyddsutrustning under coronapandemin har det tillfälligt blivit tillåtet att beställa utrustning som inte är CE-märkt.

Arbetsmiljöverket har fått utökad befogenhet att snabbt bedöma och godkänna vilken skyddsutrustning som kan användas vid vård och omsorg med hög risk för coronasmitta. Det gäller dock endast vissa yrkeskategorier och vissa skydd.

Viktigt med samverkan

Det är viktigt med samverkan för att arbetsmiljöarbetet ska bli lyckosamt och allmänt accepterat på arbetsplatsen. Arbetsgivaren är ansvarig för riskbedömningen och åtgärderna, men arbetstagarna (i första hand skyddsombuden) behöver vara delaktiga. Arbetstagarna behöver också få kunskap om när och hur den personliga skyddsutrustningen ska användas.

Artiklar från Arbetsliv