Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljön och nya coronaviruset

Nästan alla arbetsplatser berörs av det nya coronaviruset, och många företag behöver förändra sina riktlinjer och rutiner med kort varsel. Här hittar du tips, mallar och checklistor som hjälper er i arbetsmiljöarbetet. 

Checklistor för att undersöka smitta, distansarbete, oro och kommunikation 

Att det är viktigt med riskbedömningar i arbetslivet blir extra tydligt just nu. Under coronakrisen behöver riskbedömningarna göras oftare än vanligt eftersom läget hela tiden förändras. Prevent har tagit fram checklistan Corona och covid-19. Den innehåller frågor om smittrisker, men även om hur arbetsgivaren kan hantera frågor som kommunikation, distansarbete, kunskaper och oro. Checklistan kan användas av alla verksamheter, och det är bra om chef och skyddsombud går igenom den tillsammans. 
Till checklistan Corona och covid-19 

Det finns också en checklista om smittrisker för verksamheter som normalt utsätts för smittrisker, AFS 2018:4. 
Till checklista Smittrisker (för verksamheter som normalt utsätts för smittrisker, AFS 2018:4)

Riskbedöm och skapa handlingsplan

Gå igenom checklistan gå, bedöma riskerna och skriv sedan en handlingsplan. Använd gärna Prevents riskbedömningsmall. Sedan kan ni använda underlaget för att följa upp så att åtgärderna har fungerat.
Mer om riskbedömning
Mall för riskbedömning och handlingsplan
Exempel på riskbedömning och handlingsplan

Krishantering

Det är viktigt att arbetsgivaren har en plan för hur kriser ska hanteras. Här finns bland annat exempel på krisplan och rutin vid anställds död. Det finns också en checklista om rutiner för krishantering.
Mer om krissituationer och corona
Till checklistan Krishantering på arbetsplatsen

Oro och krisstöd

Att fånga upp medarbetarnas oro är en viktig del av ledarskapet. Därför är det bra att ha täta avstämningar med personalen och att vara tydlig med vart de kan vända sig om de har frågor eller känner oro. Behovet av information är stort i kristider, och här kan arbetsgivaren göra en viktig insats.
Mer om krisstöd

Distansarbete

För att minska risken för smittspridning arbetar många hemifrån. Ergonomin, det sociala samspelet och balansen mellan jobb och fritid är delar som kanske extra tydligt påverkas. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön, men de anställda ska delta i arbetsmiljöarbetet och ta ansvar för att rapportera risker, sjukdom och olycksfall. 
Mer om distansarbete

Skyddsutrustning

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön och ska göra den riskbedömning som ligger som grund för vilken skyddsutrustning som ska användas både i coronatider och annars. 
Mer om skyddsutrustning och corona

Anmäl allvarliga coronahändelser

Om en arbetstagare utsätts för allmänfarlig sjukdom, till exempel covid-19, ska detta anmälas som allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket. Det gäller om arbetstagaren exponerats eller smittats i arbetet, om arbetstagaren vanligtvis utsätts för smitta i arbetet och om det förebyggande arbetet har brustit.
Anmäl arbetsskada

Arbetsbelastning och arbetsklimat

Coronakrisen har ökat arbetsbelastningen och stressen inom delar av arbetslivet, till exempel vården. Hög arbetsbelastning, såväl psykisk som fysisk, ökar behovet av vila och återhämtning. Här finns information om arbetsbelastning och även om andra delar inom det organisatoriska och sociala området, till exempel ledarskap, stöd, kränkningar och hotfulla situationer.
Mer om arbetsbelastning och arbetsklimat

Inför återgången till arbetsplatsen

Under coronakrisen har många anställda arbetat hemifrån. När det börjar bli dags att återgå till arbetsplatsen igen finns det sådant som är bra att tänka på och diskutera igenom tillsammans. Här har vi samlat några punkter att ha som underlag.
Bra att tänka på inför återgången