Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Biologiska risker

Olika arbetsmiljöer är förknippade med olika biologiska risker. Ämnen som bakterier, mögelsvampar, bakteriegifter, virus och alger kan ge hälsoproblem. Det kan till exempel handla om infektioner, överkänslighet och giftpåverkan.

Exempel på verksamheter och arbetsmoment där biologiska risker kan ge arbetsmiljöproblem:

 • avfallshantering
 • bibliotek, museum eller arkiv
 • biobränslehantering
 • hälso- och sjukvård samt tandvård
 • laboratoriearbete
 • lantbruksarbete
 • massa- och pappersbruk
 • metallbearbetning
 • produktion och hantering av livsmedel
 • rengöring/städning
 • reningsverk
 • rivning och sanering av byggnader
 • sågverk
 • textilindustrier
 • tryckerier
 • tvätterier.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker ska biologiska ämnen klassificeras. Klasserna baseras på förmågan att orsaka infektioner och vilka möjligheter som finns att bota dessa sjukdomar samt att förebygga att de inträffar. Riskklass 2-4 anger farligheten för smittämnen (kan orsaka infektioner) medan ämnen i riskklass 1 kan vara skadliga på annat sätt, till exempel avge giftiga ämnen eller orsaka överkänslighet. Stor risk för smitta finns inom verksamheter där man hanterar smittämnen eller smittat material.

Vid arbete med mikroorganismer ska man först förebygga risker med tillväxt och spridning. Får någon upprepade problem kan arbets- och miljömedicinska mottagningar, företagshälsovården eller annan kunnig konsult kontaktas.

Lagar och regler om arbetsmiljö

Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 2005:1)

Artiklar från Arbetsliv