Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Högtryckssprutning

Med högtrycksutrustning menas i detta sammanhang sprutvattenutrustning för rengöring, rensning, ytbearbetning samt skärning. Exempel på användningsområden är lokalvård, tvättning, rörrensning, avlägsnande av ytskikt samt skärning i trä och glas. Utrustningen kan vara stationär, transportabel eller mobil. 

Högtrycksutrustningar är vanliga inom både kommersiellt och privat bruk. Användandet sträcker sig från privatpersoner som tvättar bilen eller husfasaden till företag som sanerar och vattenblästrar inom tung industri.

Säker hantering

Högtrycksutrustningar är både lättillgängliga och vanligt förekommande. Därför finns en risk att användaren inte har tillräcklig information och kunskap om säker hantering av utrustningen. Vid arbeten där trycket är högre än 200 bar krävs utbildning, men redan vid ett tryck på cirka 80 bar (till exempel biltvätt) kan vatten tränga in i kroppen och skada vävnader om olyckan är framme.

Det finns flera faktorer att ta hänsyn till när det gäller säker hantering av högtrycksutrustning. Användaren bör kontrollera att själva utrustningen är säker. Det ska finnas jordfelsbrytare, skyddsbygel och ”dödmansgrepp”. Det är viktigt att granska slangar, munstycke, kopplingar och handtag så att de är hela och fungerar.

Skyddsutrustning

Det gäller att ha rätt skyddsutrustning; skyddskläder, skyddsstövlar, skyddshandskar, skyddsglasögon och ansiktsskydd. Även hörselskydd kan krävas vid vissa arbeten.

Vid högtryckssprutning ska sprutan hållas med båda händerna, och aldrig riktas mot någon person. Det betyder att man ska undvika att rengöra till exempel stövlar som någon har på sig. Strålen ska heller aldrig riktas mot elektriska installationer. Innan byte av munstycke eller lossning av slang utförs måste pumpen stängas av och trycket avlastas.

Om möjlighet finns bör en kollega stå beredd vid ett nödstopp. En rekommendation för att behålla hög koncentrationsnivå vid längre arbeten är att turas om med själva högtryckssprutningen.

Utbildning i högtryckssprutning

Utbildningen Högtryckssprutning är en interaktiv utbildning i hur man arbetar säkert med högtryckssprutning och därmed uppfyller föreskrifternas krav. Kursen riktar sig till operatörer och blivande operatörer inom högtrycksbranschen. Målet är att minska riskerna för olycksfall och personskada. 

Regelbanken – Prevent

Arbeten med högtrycksstråle (AFS 1994:54) 
Arbete i motorbranschen (AFS 1998:8)